rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserLagförslaget är fortfarande oacceptabelt!

Lagförslaget är fortfarande oacceptabelt!

Den 11 mars kom regeringen med förslaget om en tillfällig lag som ska begränsa möjligheterna till uppehållstillstånd i Sverige. FARR skrev i sitt remissvar att förslaget i sin helhet är oacceptabelt och direkt stötande i flera avseenden. Den bedömningen kvarstår även efter de justeringar som regeringen gjort i sin lagrådsremiss. Läs mer om dessa nedan. FARR uppmanar alla som vill försvara asylrätten, rätten till familjeliv och barnkonventionen att ställa sig bakom Folkkampanj för Asylrätt och fortsätta protestera!

Bakgrund

Lagförslaget innebar bland annat att "alternativt skyddsbehövande" (läs krigsflyktingar, till exempel de flesta från Syrien) kommer att få ettåriga tillstånd och nekas familjeåterförening. Det betyder att familjer kommer ställas inför alternativen att splittras för oöverskådlig tid, att barn lämnas i krig och misär, eller att alla familjemedlemmar inklusive barnen måste ge sig ut på livsfarliga resor för att få skydd. Även de som erkänns som flyktingar skulle få tidsbegränsade tillstånd, men treåriga. Endast arbete skulle ge permanent uppehållstillstånd.

FARR protesterade mot tillfälliga uppehållstillstånd och mot att anställningsbarhet - inte skyddsbehov - kommer att avgöra vem som får permanent skydd och därmed vem som får återförenas med sin familj.

Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter skulle tas bort och ersättas med en oklar regel om att uppehållstillstånd skulle kunna ges om det annars skulle strida mot Sveriges internationella åtaganden. De sammantagna förslagen drabbar barn extra hårt, skrev FARR och påpekade att regeringens enda motivering är att minska antalet asylsökande genom att göra Sveriges regler avskräckande. "Det torde vara första gången Sveriges riksdag står inför att anta en lag som ska drabba enskilda, som ska göra situationen outhärdlig eller hopplös för en viss grupp människor."

FARR var inte ensamt om att kritisera förslaget. Tvärtom var kritiken från remissinstanserna massiv. Se en lista med citat från olika remissinstanser här (länk till Folkkampanj för Asylrätt). Kritiken gäller även lagtekniska svagheter och bristen på motiv och konsekvensanalys.

Sedan regeringen kom med dessa förslag har situationen inte blivit bättre för flyktingarna, tvärtom. Antalet som når Sverige har minskat till en liten bråkdel av antalet då regeringen bestämde att det skulle minskas. Det beror delvis på id-kontrollerna utanför Sveriges gränser som ingick i regerings åtgärdspaket. Men dessa kontroller är bara en del av alla de åtgärder som EU-länderna sedan dess tagit till, inte för att rädda krigsflyktingarna, utan för att bli av med dem. Gränskontroller och regeländringar för att slippa ta emot flyktingar har införts på löpande band.

Avtalet mellan EU och Turkiet gav uttrycket "Fort Europa" en ny konkret innebörd. Flyktingar fängslas vid ankomsten till Grekland, vilket fått UNHCR att dra sig ur samarbetet. Greklands redan tidigare kritiserade asylprocess har reduceras till något som närmast liknar en skenprocess, avklarad på några dagar. De flesta väntas deporteras tillbaka till Turkiet, som inte uppfyller kraven för att betraktas varken som ett säkert första asylland eller ett säkert tredje land. Vid andra landgränser till EU möts flyktingar med tårgas och misshandel.

Sveriges regeringen har ett medansvar för allt detta.

Bland dem som nu vägras resa in i EU finns många som har familj i ett EU-land. De som vägras återförening om Sverige inför den föreslagna lagen, kan komma att vändas tillbaka med våld om de istället försöker söka asyl.

Den 6 april presenterade regeringen en lagrådsremiss om den tillfälliga lagen. Det sades att den svenska regeringen hade gått en del av remisskritiken till mötes. Därmed väcktes förhoppningar om att regeringen kommit fram till att det nu räcker med avskräckningspolitik. Men förändringarna i lagrådsremissen visade sig vara marginella.
Endast tre justeringar berör de stora materiella försämringarna:

  • Anhöriga till en person som fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande ska få återförenas "om ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande". Vad detta betyder i praktiken vet vi inte. Det blir en individuell prövning och praxis kommer att bildas av domstolarna. Men regeringens bedömning är att paragrafen bara kommer att användas i undantagsfall. Grundregeln är fortfarande att alternativt skyddsbehövande (främst krigsflyktingar, till exempel de flesta från Syrien) inte får återförenas med sin familj.
  • Personer under 25 år kommer inte att kunna permanenta sitt uppehållstillstånd genom arbete, om de inte också har godkänd gymnasieutbildning. En möjlighet till tidsbegränsat tillstånd för att gå ut gymnasiet ska införas. Detta är bra med tanke på att barn inte ska lockas att försöka skaffa jobb istället för att gå ut skolan. Men samtidigt förlorar en stor grupp unga vuxna möjligheten till permanent uppehållstillstånd ens genom arbete.
  • Efter kritiken från remissinstanserna har en ny paragraf lagts till som innebär att ett mycket svårt sjukt barn kan få permanent uppehållstillstånd om barnet absolut inte kan rehabiliteras annars. Även om inte så många barn kommer att lyckas bevisa detta är det ändå ett viktigt genomslag för den allvarliga kritiken från läkare m.fl.

Några mindre ändringar har gjorts för att rätta till praktiska olägenheter eller omotiverade skillnader:

  • De korta tillstånden ska gälla i tretton månader, för försäkringssystemens skull.
  • Även uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder ska kunna permanentas för den som har arbete.
  • Ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande, men som sökte asyl senast 24 november 2015, tas uttryckligen med bland dem som kan få familjeåterförening.
  • Försörjningskrav för anhöriga ska inte ställas vid förlängning, oavsett om det krävdes vid första tillståndet.
  • Paragrafen om ömmande omständigheter blir kvar men förses med tillägg att tillstånd bara ska beviljas om utvisningen "skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande". (Detta är ett annat sätt att formulera samma regel som i förra remissen. Regeringen påpekar att ändringen bland annat görs för att tydliggöra att det inte ska bli lättare att få uppehållstillstånd än med den nuvarande skrivningen).
  • Lagen ska inte tillämpas vid överklagande av beslut som fattats enligt den vanliga Utlänningslagen.
  • Möjligheten att få uppehållstillstånd som övrig skyddsbehövande efter en ny prövning tas bort. (Det hade glömts bort i den förra remissen.)

Läs hela lagförslaget som det nu ser ut här (länk till regeringens hemsida).
Läs en kortare beskrivning här (länk till Folkkampanj för Asylrätt)

Förändringarna i den föreslagna lagen förtar på inget sätt FARR:s kritik mot förslaget. Vi anser fortfarande att det inte borde genomföras. Vi uppmanar regeringen att inte lägga proposition på detta underlag. Om detta ändå sker uppmanar vi riksdagsmännen att avslå förslaget.

Enligt lagrådsremissen ska den tillfälliga lagen träda i kraft den 20 juli.

FARR uppmanar alla som vill försvara asylrätten, rätten till familjeliv och barnkonventionen att ställa sig bakom det upprop som presenterats av Folkkampanj för Asylrätt och som nu stöds av 143 organisationer och 45.000 privatpersoner. Namninsamlingen kommer att fortsätta fram till den 11 juni, strax innan riksdagen behandlar lagförslaget.

Vi uppmanar alla att följa och dela kampanjens inlägg i sociala medier och sprida uppropet till egna kontakter, att delta i lokala kampanjorganisationer och manifestationer, att skriva insändare och brev till riksdagsmän, att bidra med inlägg till kampanjens blogg eller ta egna initiativ inom kampanjen! Läs mer på kampanjens sida "Vad du kan göra".

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5