rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserVilse i Andrummet

Vilse i Andrummet

Vilseiandrummet rapport 2018Hård kritik mot den tillfälliga lagen från Migrationspolitiska S-föreningen

Den tillfälliga lagen tillämpas spretigt och är rättsosäker. Socialdemokrater kritiserar det egna partiet för konsekvenserna av ”andrummet” inom flyktingmottagandet, i en utvärdering som konstaterar att lagen inte lett till det man utlovat men däremot orsakat stort lidande – och bidragit till att det politiska samtalet kantrat.

När regeringen 2015 beslutade om en tillfällig lagstiftning för flyktingmottagande erkände man att den skulle kunna försätta människor i svåra humanitära situationer och förhindra etablering, men hävdade att situationen krävde det. En ”kontrollstation” utlovades efter två år för att utvärdera lagstiftningens konsekvenser, men när det väl var dags krympte den till en intern ”avstämning”. Migrationspolitiska S-föreningen beslutade då att göra en egen utvärdering.

I april 2018 kom rapporten Vilse i andrummet, det andrum som regeringen annonserade i november 2015 och som trädde i kraft den 20 juli 2016. En tillfällig lag, som skulle gälla i tre år och anpassa det svenska flyktingmottagandet till EU:s miniminivåer, lades ovanpå den ordinarie utlänningslagstiftningen. ”Andrummet” skulle, menade man, användas till att bygga ut mottagningskapaciteten.

 

Tillfälliga tillstånd och begränsad familjeåterförening

I korthet innebär lagen tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, hårdare krav för familjeåterförening (skärpta krav på försörjning, och möjlighet till uppehållstillstånd på anknytning endast för personer med flyktingstatus) samt krav på Sveriges kommuner att ta emot nyanlända. Till detta lades en ”gymnasielag”, som nyligen kompletterades med en ”ny gymnasielag”, och man gjorde permanenta uppehållstillstånd till en möjlighet för de som vid en förlängning av ett tillfälligt uppehållstillstånd kan visa att de kan försörja sig.

Att antalet asylsökande till Sverige minskat kraftigt sedan 2015 – ett av syftena med ”andrummet” – tycks dock inte ha särskilt mycket med den tillfälliga lagen att göra. Sveriges andel av det totala antalet asylsökande till EU låg år 2015 kring 12% precis som året innan, 2014. Sedan dess har Sveriges andel visserligen sjunkit till ca 3% 2017, men antalet asylsökande till hela EU har samtidigt sjunkit dramatiskt - se diagram. Minskningen i Sverige inleddes redan i samband med ID-kontrollerna vid gränsen mot Danmark som infördes ett halvår innan lagen trädde i kraft. De allt hårdare gränskontrollerna i övriga Europa påverkar också hur många som tar sig till Sveriges gränser. Kontroller som sannolikt drivits på av den svenska signalpolitiken, något som går rakt emot det uttalade syftet att arbeta för ett större gemensamt ansvarstagande inom EU.

Vilseiandrummet diagram

Diagram, ur rapporten, över antalet asylsökande i EU 2014-2017, källa Eurostat. Observera Sveriges kurva, den blå linjen.

Remissinstanserna fick rätt

De remissinstanser som uttryckte farhågor tycks i många fall ha fått rätt. Bristande vägledning för de som tillämpar lagen, problem med den rättsliga kvaliteten på Migrationsverkets beslut och Sveriges praxis att vara restriktiv med flyktingstatusförklaringar (medan 95% av de syrier som sökt asyl i Österrike fått flyktingstatus gäller det omvända i Sverige – 95% har bedömts som alternativt skyddsbehövande) gör att Sverige i och med den tillfälliga lagen riskerar att bryta mot såväl EU-konventionen som barnkonventionen. Det har tidigare spelat mindre roll, i termer av rättigheter, för den enskilde asylsökande om hen beviljas status som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Sverige. I och med den tillfälliga lagen förändras detta dramatiskt, då både längden på uppehållstillståndet och möjligheterna till familjeåterförening avgörs av statusförklaringen.

Det finns ett antal undantagsbestämmelser i den tillfälliga lagen, så kallade ”ventiler”, där man hänvisar till svenska konventionsåtaganden (uppehållstillstånd på grund av synnerligen/särskilt ömmande omständigheter; familjeåterförening; PUT för barn i särskilda undantagsfall). Två av tre undantag innebär att internationella konventioner ska tillämpas direkt av Migrationsverket och domstolar, vilket inte brukar vara fallet och därför saknar praxis. Här menar rapporten att det finns risk att proportionalitetsbedömningar, dvs bedömningar där en individs konventionsreglerade rättigheter ställs mot ett samhälles behov av att kontrollera allmän ordning och andra personers rättigheter, görs på ett slentrianmässigt sätt.

 

"Tillfälligt" avsteg från Europakonventionen?

Att avsteg görs från Europakonventionen motiveras med att lagen är just tillfällig, men när allt mer tyder på att den kommer förlängas eller i praktiken permanentas, vilka politiska avvägningar görs kring Sveriges konventionsåtaganden? Det är i lika hög grad mentaliteten som regelverket som förändrats, menar rapporten.

Remissinstanserna framförde skarp kritik mot en bristande konsekvensanalys i lagstiftningen, vilket försvårar utvärderingen av dess effekter, inte minst då tre år är för kort tid att arbeta fram en vägledande praxis. Man förutspådde en spretig, rättsosäker tillämpning, något som bekräftas av utvärderingen. Hanteringen av den tillfälliga lagen liknar på det sättet utvecklingen inom asylpolitiken i stort de senaste åren, argumenterar man, där ”beredningskravet åsidosätts, Lagrådet nonchaleras och beslut fattas utan utredningsunderlag. Den vanliga lagstiftningsgången förefaller helt enkelt inte gälla på detta område”.

 

Fortsatta konsekvenser

Utöver att den tillfälliga lagen drabbar människor som inte får återförenas med sina familjer eller påverkas psykiskt av en osäker situation till följd av tillfälliga uppehållstillstånd, pekar rapporten på minskad studiemotivation bland nyanlända och att utbildningar väljs bort till förmån för att snabbt komma i arbete. Detta riskerar att skapa strukturell obalans på arbetsmarknaden. Den stora majoriteten av de med tillfälliga uppehållstillstånd uppfyller heller inte kraven som ställs på försörjning för permanenta tillstånd (av de ansökningar om PUT som kommit in vid årsskiftet 2017 hade endast 46 av 761 beviljats). Huruvida etableringen påverkats är för tidigt att säga, men Arbetsförmedlingen rapporterar att de tillfälliga tillstånden innebär en ökad stress som gör benägenheten större att skaffa jobb snabbt snarare än att skapa långsiktig förankring på arbetsmarknaden.

Den nya gymnasielagen är enligt rapporten ett exempel på lagstiftningens brister. Istället för rättssäkra åldersbedömningar och en fungerande humanitär tillståndsgrund, skapar man en egen tillståndsgrund för en viss grupp. Det kan förvisso vara positivt för enskilda personer, men innebär samtidigt att asylrättsliga principer sätts åt sidan.

 

Vad användes andrummet till?

Hur gick det då med utbyggnaden av mottagningskapaciteten? Bygg- och utbildningssektorerna har involverats för att på sikt förbättra kapaciteten för flyktingmottagande, och regeringen har gjort en utredning av hela mottagningssystemet där man bland annat föreslår stora ankomst- och avresecenter för att effektivisera etablering och återvändande. Samtidigt avvecklar Migrationsverket de tillfälliga boendena, vilket på det sättet gör kapaciteten betydligt lägre än 2014. Vad detta sammantaget innebär för möjligheten att i framtiden på ett bättre sätt ta emot asylsökande är svårt att säga. Och så länge de flesta politiska partier förespråkar att undantaget permanentas, och den europeiska flyktingpolitiken i allt högre grad förläggs utanför unionens gränser, blir frågan om en ökad kapacitet närmast teoretisk. Rapporten konstaterar att det politiska samtalet kantrat och att vi behöver fråga oss om ”de svenska regelverken ska vara signalpolitiska verktyg som avskräcker från att söka sig till Sverige eller fungera som språngbräda för att etablera sig i ett nytt samhälle.”

Migrationspolitiska S-föreningen vill genom sin rapport bidra till att socialdemokratin formulerar en ny, tydlig och visionär migrationspolitik.

Ladda ner Vilse i andrummet här!

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5