rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserHantering av gymnasielagen JO-anmäls?

Hantering av gymnasielagen JO-anmäls?

Migrationsverkets beslut i somras att avvakta med att behandla ärenden enligt den nya gymnasielagen ledde till att ungdomar missade terminsstarten och inte fick möjlighet att påbörja den utbildning som lagen avsåg att ge dem uppehållstillstånd för. Många av dem hamnade dessutom på gatan. Detta uppmärksammades av 13 jurister, bland dem FARR:s ordförande advokat Emma Persson, i en debattartikel i Dagens Nyheter den 30 oktober. Nu avser en grupp jurister och aktivister att JO-anmäla hanteringen och efterlyser ungdomar som vill bidra med sina uppgifter.

FARR:s ordförande Emma Persson tillskrev redan den 2 augusti migrationsministern Heléne Fritzon och uppmärksammade henne på att stora grupper av ungdomar kom att hamna i kläm mellan regelverken då Migrationsverket stoppat handläggningen av ansökningar enligt "gymnasielagen" för dem som kunde ha fått uppehållstillstånd. Det handlar om ungdomar som inte får någon hjälp med boende och i många fall inte ens något dagbidrag, trots att de befinner sig lagligt i Sverige. I brevet påtalades också  att många av ungdomarna inte heller har rätt att gå i skolan under väntetiden på grund av att de som fyllt 18 inte får börja ett gymnasieprogram.

Emma Persson sammanfattade att vissa ungdomar "riskerar att stå på gatan utan rätt att gå i skolan, utan rätt till bistånd eller boende, samtidigt som deras utvisningar inte får verkställas. Det är absolut nödvändigt att ni tar detta på allvar och inte låter den situationen uppstå."

FARR vände sig samtidigt till Migrationsverket med anledning av att en del ungdomar som ansökt om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen inte ens fick veta om de fått beslut om inhibition eller inte. En skriftlig information om inhibition behövs för att de ska kunna få dagbidrag från kommunen. Migrationsverkets svar kom snabbt och innebar att detta ska fungera - de som ansökt ska med automatik få beslut om inhibition eller information om att inhibition inte beslutas. Tyvärr har detta fortsatt inte fungerat överallt i landet. Det förekommer också att bankkort stängs innan information nått innehavaren om att LMA-biståndet upphör, vilket leder till att ungdomen blir av med sina sista pengar.

Migrationsministern var inte fullt så snabbt. Nästan tre månader senare kom ett kort svar från en anställd på departementet som endast upplyste om att det nu är klart att lagen kan tillämpas och ansökningarna behandlas.

I början av september hade FARR åter skrivit till generaldirektören och rättschefen på Migrationsverket om att alla inte får den information de behöver och att situationen förvärrats genom verkets beslut att låta ärendena vila. Citat ur brevet: "det rör sig om tonåringar som de facto svälter. I många fall släpps de inte heller in i de skolor där de skulle få den utbildning som kan ge rätt till uppehållstillstånd."

Den 30 oktober angrep 13 jurister på Dagens Nyheters debattsida att Migrationsverket pausat beslutsfattandet: "rättssäkerhet handlar om att skydda enskilda mot statens maktutövning. Det kan aldrig handla om att skydda myndigheter från att fatta beslut i politiskt kontroversiella frågor". Bland undertecknarna fanns såväl rättsvetare som aktiva advokater, däribland FARR:s ordförande Emma Persson.

"Skulle vi acceptera att Försäkringskassan avvaktar med beslut så fort det uppkommer en oklar fråga?" frågar juristerna. "Knappast." Juristerna påpekar också att det inte finns lagstöd för att låta bli att fatta en viss kategori av beslut. De angriper Migrationsverkets motivering att det inte skulle bli rättssäkert och förutsägbart att fatta beslut om uppehållstillstånd. Logiken är bakvänd anser juristerna:

"Den enskilde har dock inte något behov av att ”skyddas” från att få bifall på sin ansökan. De praktiska konsekvenserna av att några bifallsbeslut inte fattades blev i stället förödande för många ungdomar, som nu nekas tillträde till sökta utbildningar och tvingas ut i hemlöshet."

Läs hela artikeln här

Läs replik från Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer: "Vårt beslut var juridiskt – inte politiskt – kontroversiellt"

Juristernas slutreplik: Felaktig och farlig tolkning av rättssäkerheten"

 

Efterlysning till JO-anmälan

jo ang nglEn av undertecknarna, advokat Tomas Fridh, söker nu tillsammans med andra jurister och aktivister kontakt med ungdomar som drabbats av Migrationsverkets hantering. Avsikten är att göra en gruppanmälan till JO - se efterlysningen. FARR ser gärna att fler ansluter sig till detta, även om det inte kommer att ge upprättelse i det enskilda fallet.

 

Fortsatta problem med tillämpning av lagen

I brevet till Migrationsverket tog vi upp flera andra missförhållanden vid tillämpningen av lagen. Ett sådant är att de som har anmält verkställighetshinder på grund av något tillkommande skyddsskäl inte får beslut om inhibition när de även ansöker om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. FARR anser att det är en felaktig tolkning av lagen som leder till en rättsförlust.

FARR tog även upp flera andra problem:

 • Ungdomar får felaktig skriftlig information om att ansökan enligt gymnasielagen leder till indraget bistånd.
 • Ungdomar som har rätt att vänta på beslut pressas samtidigt att medverka till återvändande.
 • Det råder förvirring kring vad som är ett "första beslut" från Migrationsverket när saken återförvisats från domstol. Den som fått vänta i femton månader till det beslut som tas efter återförvisning kan få avslag för att det inte hade gått femton månader vid det första upphävda beslutet, trots att den faktiska väntetiden till det gällande beslutet blev längre. Men den som fått sin ålder uppskriven vid det första beslutet och vars ärende sedan återförvisas med åldern återställd, får avslag för att hen visat sig inte ha varit vuxen vid första beslutet.

(Senare har det visat sig att det förekommer att även den som i efterhand lyckats bevisa sin ålder kan få avslag på ansökan enligt gymnasielagen, även om ärendet inte återförvisats. Den som råkar ut för detta har inte fått någon ny bedömning utifrån minderårighet. Personen straffas dubbelt: Först fattas beslut som för en vuxen utifrån en felaktig åldersbedömning. Därefter utestängs personen från gymnasielagen för att Migrationsverket gjort detta fel trots att personen har lidit just den skada som lagen skulle läka, att ha bedömts som vuxen.)

Rättschefen som svarade på brevet informerade om principer rörande bistånd och hur tidsgränser och ålder ska bedömas. Han höll inte med om att några fel begåtts utom beträffande att alla inte fått information rörande inhibition. Men han konstaterade att lagstiftningen är komplex och olika avdelningar sysslar med olika saker vilket gör att det är en utmaning att ge rätt information.

Genom alla som vänder sig till FARR med frågor kring sina ärenden kan vi konstatera att olika handläggare/enheter på Migrationsverket agerar olika på flera av de områden som vi tagit upp. Kundservice och rättsenheten kan ge motstridiga svar på samma fråga som rör uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Ungdomar i precis samma situation kan få olika beslut. Rutinerna kring beslut om inhibition verkar skilja sig åt på olika platser, liksom rutinerna för hur återvändandeprocessen hanteras. Om rättssäkerheten består i att lika fall behandlas lika, som rättschefen framhåller, så hanteras de ensamkommande ungdomarna inte rättssäkert idag.

orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5