Socialens underrättelseskyldighet borta

Den 1 juli infördes rätt till viss vård och skolgång för papperslösa i lagen. Samtidigt togs skolans och socialnämndernas underrättelseskyldighet bort.

Tidigare har det funnits en regel i Utlänningsförordningen om att en socialnämnd måste underrätta polis första gången nämnden vidtar en åtgärd för en person eller familj som lever papperslös i Sverige.

Regeln var gammal och det var oklart om den över huvud taget var avsedd för personer som redan sökt uppehållstillstånd och fått avslag. Men vetskapen om att socialtjänsten kan ha skyldighet att larma polis har säkert avhållit många att söka hjälp trots att exempelvis barn farit illa. Motsvarande underrättelseskyldighet fanns även för skolan då ett papperslöst barn skrevs in, men denna regel var inte särskilt känd och tillämpades troligen inte särskilt ofta.

Nu är båda skrivningarna avskaffade och sekretess gäller även vid första kontakten med socialen och då barnet börjar skolan. Det som återstår är att socialnämnden (liksom vården) fortfarande är skyldig att lämna ut uppgifter då det behövs för att avgöra ett ärende eller verkställa ett beslut. Detta är vad som sker då journaler eller intyg begärs ut om exempelvis någons hälsotillstånd eller en familjehemsplacering som kan påverka ett asylärende.

Läs mer om förändringarna på Socialstyrelsens hemsida