rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSAlla nyheterNotiserGranskning av förvar och deportationer

Granskning av förvar och deportationer

I slutet av förra året kom FN:s kommitté mot tortyr med en rapport om hur Sverige lever upp till tortyrkonventionen. Där kritiserades bland annat att Sverige använder förvarstagande av asylsökande onödigt mycket och att förvarstagna placeras i polishäkte av utrymmesbrist. Att förvarstagande används i onödan visas också i en ny studie från EU-nätverket Odysseus. Även Europarådet har en kommitté mot tortyr, CPT. Denna kommer att besöka Sverige i år och tar gärna emot förslag på vilka platser och förhållanden som ska granskas. CPT publicerade nyligen en detaljerad rapport om hur en Frontex-deportation från Nederländerna gick till.

Vart fjärde år skall Sverige rapportera till FN:s kommitté mot tortyr, CAT, hur staten lever upp till Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Rapporten kommenteras av andra organisationer och granskas av CAT i en kombination av muntlig och skriftlig procedur. Till slut publicerar CAT sina slutkommentarer som kan innehålla både beröm och kritik. I december 2014 kom CAT med en sådan utvärdering av Sverige. Det mest uppmärksammade i denna var att Sverige så flitigt använder isolering under utredning och att även barn kan isoleras.

CAT: Minska förvarstagandet
CAT kritiserade i sin rapport 2014 även hur asylsökande behandlas. Kommittén påpekar att staten borde se till att förvarstagande av asylsökande används bara som en sista åtgärd och under så kort tid som möjligt. Enligt CAT använder Sverige ofta förvarstagande utan att pröva den lindrigare åtgärden anmälningsplikt. Förvarstagandet är dessutom ofta onödigt långvarigt. Kommittén kritiserar, liksom tidigare, att asylsökande placeras i polishäkten och uppmanar Sverige att bygga ut förvaren så att häkten inte ska behöva användas.

CAT: Var försiktigare med utvisningar och stärk rätten till familjeåterförening
CAT hade också synpunkter på hur Sverige ser till att asylsökande inte riskerar utvisning trots risk för tortyr (non-refoulement). Kommittén refererar fortfarande till den mycket kritiserade utvisningen av egyptierna Agiza och Alzery, som skedde till Egypten genom en insats av CIA år 2001. Ett annat fall som nämns är en utvisning av en iranier, vars tortyrskador inte beaktats, som Europadomstolen prickade Sverige för år 2010.

Kommittén uppskattar att alla asylsökande får en individuell bedömning, men ifrågasätter Sveriges praxis på följande grunder:

 • rapporter om att utvisningar till vissa länder sker utan tillräcklig hänsyn till individens risk för etnisk eller religiös förföljelse,
 • brist på riktlinjer för att identifiera och dokumentera tortyrfall och utredning av sådana ärenden,
 • luckor i policyn och hinder mot familjeåterförening, bl.a. strikta krav på id-handlingar
 • det stora antalet asylsökande som återsänds "frivilligt" eller "ofrivilligt" till Irak.
CAT rekommenderar Sverige att revidera riktlinjer och införa bättre juridisk granskning på de här områdena, och att avstå från att använda diplomatiska garantier som säkerhet för att utvisa personer till länder där de skulle riskera tortyr.

CAT: Skydda ensamkommande barn
Ett annat område som CAT tog upp var det nu aktualiserade att ensamkommande barn försvinner. CAT begär att Sverige ska se till att det finns adekvata skyddssystem som ska användas även för asylsökande och migrerande barn, till exempel bättre kontroll av vilka personer barnen placeras hos.

EU-studie visar att förvar används i onödan
Även forskningsnätverket Odysseus har nyligen visat att det finns alternativ till förvarstagande - men alternativen används inte. Studien "Alternatives to immigration and asylum detention in the EU" (pdf) omfattar sex EU-länder, Belgien, Litauen, Slovenien Storbritannien, Sverige och Österrike. Den visar att endast Österrike använder alternativ till förvarstagande i någon större utsträckning. Ett annat resultat är att länderna inte har bra rutiner för att identiera sårbara personer, vilket leder till att dessa förvarstas trots att det är olämpligt. Forskarna anser att användningen av förvar ska motiveras i varje enskilt fall, inklusive motivering av varför inte alternativ till förvar kan användas. De menar också att valet av åtgärd borde kunna överklagas. ECRE har publicerat en kort sammanfattning på engelska

Europarådets kommitté mot tortyr besöker Sverige
Sverige är ett av de länder som kommer att få besök 2015 av Europarådets kommitté mot tortyr, CPT, för att granska hur Sverige följer den europeiska konventionen till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

CPT besöker fängelser, polisstationer, förvar, psykiatriska kliniker etc för att bedöma hur frihetsberövade personer behandlas. Kommittén har rätt att röra sig fritt i alla institutioner och intervjua vilka de vill. Efter besöken gör CPT en konfidentiell rapport men staten kan välja att låta den publiceras och ge sina kommentarer.

Enligt vad FARR erfar kommer CPT:s besök i Sverige att ske i början av hösten. Det är fortfarande möjligt att vända sig till CPT för att föreslå platser eller uppmärksamma förhållanden som borde granskas. Kontaktadress finns i pressmeddelandet om besöket. FARR uppmanar medlemmar som har sådana förslag att kontakta FARR så att vi kan göra en gemensam inlaga.

CPT följde med en deportation
CPT:s senaste rapport behandlar en utvisningsflight från Nederländerna till Nigeria, som skedde i slutet av 2013. Flera länder deltog och även Frontex, men Nederländerna var huvudansvarigt. Det är första gången CPT deltar i en sådan deportation. Kommittén ger en detaljerad beskrivning av hur deportationen gick till, från förberedelserna i förvar över förhållandena i flyget och till överlämningen i Nigeria. Kommittén påpekar att det ökade användadet av kollektiva flygtransporter i sig innebär en risk för omänsklig eller förnedrande behandling, i samband med genomförandet eller vid avbrytande.

CPT: Undvik övervåld och förbättra läkarövervakningen
Kommittén är i många avseenden tillfreds med hur Nederländerna skötte uppdraget, men har ändå en lång rad invändningar och rekommendationer. Det rör bl.a. hanteringen av en psykiskt sjuk person som utsattes onödigt mycket genom dåliga förberedelser och oprofessionellt bemötande (han fick bl.a. en blöja utanpå kalsongern). Vi hänvisar till rapporten för den fulla listan, men här följer några exempel från rekommendationerna och kommentarerna:
 • CPT borde tillåtas att övervaka även överlämningen till myndigheterna i destinationslandet,
 • de som ska deporteras ska kunna ha kontakt med sina ombud fram till att planet lyfter,
 • medicinsk personal ska vara med hela resan,
 • all användning av fastspänning och fysisk kontroll ska vara motiverad i det enskilda fallet,
 • om fastspänning används för en längre tid krävs medicinsk övervakning
 • alla som ska deporteras ska läkarundersökas inom några dagar före deportationen
 • alla som återkommer till förvar efter en avbruten deportation ska läkarundersökas,
 • de som ska deporteras bör vara förberedda, både av humanitära skäl och effektivitetsskäl
 • all eskortpersonal ska ha en bricka så att de kan identifieras
 • läkare behöver kunna ha en normal relation läkare-patient och tillgång till patientens bakgrund
CPT hade också synpunkter på hur många poliser och observatörer som måste vara närvarande, om en person som övervakas av tre poliser verkligen dessutom måste vara fastspänd, varför toalettdörren inte får stängas i flyget om någon av de deporterade (utan individuell bedömning) etc, CPT vill ha information om hur Nederländernas nya oberoende övervakningsorgan, som håller på att skapas i enlighet med EU:s återvändandedirektiv, kommer att arbeta.  Kommittén vill också ha information om hur klagomål på eskortpersonalen behandlas.

Läs mer om internationella organs övervakning av Sverige på regeringens mr-sida.
orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5