rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenFARR:s svar om tillfälliga lagen: Direkt stötande

FARR:s svar om tillfälliga lagen: Direkt stötande

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR,  har idag avlämnat sitt svar på regeringens remiss om en tillfällig lag som ska begränsa möljigheterna till uppehållstillstånd i Sverige. FARR anser att förslaget i sin helhet är oacceptabelt och direkt stötande i flera avseenden.

 • Inskränkningarna av familjeåterförening får till konsekvens att  familjer ställs inför alternativen att splittras för oöverskådlig tid, att barn lämnas i krig och misär, eller att alla familjemedlemmar inklusive barnen måste ge sig ut på livsfarliga resor för att få skydd. Det handlar inte bara om större eller mindre olägenheter utan om att fler människor, fler barn, kommer att dö.
 • Inskränkningarna av möjligheten till permanent uppehållstillstånd innebär att anställningsbarhet - inte skyddsbehov - kommer att avgöra vem som får permanent skydd och vem som får återförenas med sin familj. Detta motverkar integrationspolitiken och diskriminerar ungdomar, äldre och arbetsoförmögna. Det utgör dessutom ett uppseendeväckande brott mot asylrättsliga principer.
 • De sammantagna förslagen drabbar barn extra hårt. De föreslagna inskränkningarna försätter genom sin absoluta karaktär beslutsfattare i en situation där de inte har möjlighet att väga in barnets bästa. De strider mot barnkonventionens anda och bokstav.
 • Förslaget saknar annan motivering än att antalet asylsökande ska minska. Sveriges asylmottagande ska alltså bli avskräckande. Det torde vara första gången Sveriges riksdag står inför att anta en lag som ska drabba enskilda, som ska göra situationen outhärdlig eller hopplös för en viss grupp människor.

Om så drastiska förslag ska antas bör det finnas ett ordentlig underlag. Men lagförslaget saknar såväl underlag som konsekvensbedömningar. Inte ens förhållandet till internationella konventioner är utrett.

Att slå mot de mest utsatta och skapa ett system som gynnar de starkaste minskar inte i sig antalet asylsökande. Det kan bara förstås som avsett att avskräcka, att göra mottagandet inhumant. Det kan också beskrivas som psykologisk krigföring mot asylsökande och anhöriga som väntar på beslut.

Att medvetet lägga sig på en miniminivå för att följa internationella åtaganden och låta domstolar avgöra var smärtgränsen går, eller medvetet vantolka överenskommelser som i detta lagförslag sker beträffande EU:s familjeåterföreningsdirektiv, är inte ett korrekt sätt att uppfylla åtagandena.

FARR, motsätter sig bestämt att så drastiska åtgärder tas till för att minska antalet asylsökande istället för att satsa på att förstärka flyktingmottagandet. Vi delar regeringens åsikt att fler länder i EU borde ställa upp mer, men vi tror inte att det kommer att ske genom att Sverige sänder ut signalen att flyktingmottagande är en stor belastning. Vi är särskilt oroliga för vad denna signal kommer att leda till i Sverige, när främlingsfientliga krafter får en bekräftelse.

FARR erinrar om att det trots allt inte är Sverige som hotas av en katastrof, utan människorna i flyktländerna och i grannländernas flyktingläger. Vi avstyrker därmed lagförslaget i dess helhet.

Läs eller ladda ner FARR:s remissvar i sin helhet

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5