rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenFARR svarar om det nya gymnasieförslaget

FARR svarar om det nya gymnasieförslaget

Regeringen kom i januari med ett utkast till lagrådsremiss om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för personer som sökt asyl som ensamkommande barn. Förslaget går ut på att kompensera ensamkommande barn som drabbats av långa handläggningstider i första instans. Dessa ska kunna få uppehållstillstånd för att gå i gymnasiet. Men möjligheten ska bara gälla dem som ansökte senast 24 november 2015 och fick sitt första beslut tidigast 20 juli 2016. Dessutom måste personen ha blivit kommunplacerad som minderårig och räknats som vuxen vid första beslutet. FARR stödjer förslaget men har en rad synpunkter på utformningen och vilka som omfattas.

I sitt remissvar påpekar FARR att det är mycket annat som drabbat den här gruppen. "En ensidig fokusering på vissa typer av skyddsskäl och en bred tillämpning av internflyktsalternativ tillsammans med orimligt höga krav på bevisning har under de senaste åren lett till många tveksamma utvisningsbeslut för personer som sökt asyl som ensamkommande barn. Detta illustreras till exempel av att andelen avslag för asylsökande från Afghanistan har ökat kraftigt, samtidigt som säkerhetsläget försämrats. Att de ensamkommande har drabbats hänger bland annat samman med att de under den långa handläggningstiden hunnit fylla 18 eller skrivits upp i ålder och därmed inte kunnat tillgodoräkna sig barnets särskilda skyddsbehov."

Långa handläggningstider ökar anknytningen till Sverige, samtidigt som den eventuella anknytningen till hemlandet och möjligheten till återetablering avtar. Men på 18-årsdagen upphör abrupt möjligheten att väga in den typen av skäl för uppehållstillstånd. Det bidrar till att FARR stöder förslaget. Men FARR hade föredragit åtgärder för att förbättra situationen för gruppen som helhet, inte begränsat av åldersgränser eller av datumgränser som är irrelevanta i sammanhanget.

Sammanfattning av FARR:s yrkanden

  • FARR tillstyrker förslaget att skapa en ny möjlighet till uppehållstillstånd för dem som sökt asyl som ensamkommande barn.
  • FARR avstyrker att registreringsdatum eller beslutsdatum ska vara avgörande för att omfattas av möjligheten till uppehållstillstånd på grund av studier.
  • FARR yrkar att lagförslaget ska omfatta dem som efter en orimlig handläggningstid fått ett utvisningsbeslut och som därefter inte fått saken prövad i domstol före 18 års ålder.
  • FARR avstyrker tidsgränsen om femton månader och yrkar att mer än sex månaders handläggning till delgivning av första beslut ska anses som orimligt lång tid för den som sökt asyl som ensamkommande barn.
  • FARR avstyrker den inhibitionsregel som föreslås och yrkar att en inhibitionsregel motsvarande den som gäller vid anförande av verkställighetshinder införs.
  • FARR yrkar att kommunernas ansvar för asylsökande ungdomar 18-21 år ska återställas samt att åldersgränserna för ansökan till gymnasieprogrammen höjs och övergången från introduktionsprogam till nationellt program säkerställs.
  • FARR yrkar att regelverk och informationsinsatser ska ses över så att boende och försörjning tryggas för de ungdomar som får uppehållstillstånd under gymnasiestudier och yrkesprogram.
  • FARR yrkar att lagförslaget ska kompletteras med en ändring som gör att uppehållstillstånd kan beviljas trots att identiteten inte är styrkt.
  • FARR yrkar att regeringen klargör att ungdomar som väntas omfattas inte tvingas lämna landet innan lagändringarna träder i kraft, samt att bistånd enligt LMA-lagen ska utgå under denna tid.

Läs hela remissvaret med motiveringar och förklaringar!

 

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5