rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelanden2006-09-03: Sekretesskydd för asylsökande

2006-09-03: Sekretesskydd för asylsökande


Till justitieministern Tomas Bodström och samtliga riksdagspartier

Sekretesskydd för asylsökande

Deltagare i FARR:s (Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd) kursdagar i Gävle 2-3 september samt FARR:s styrelse har antagit följande uttalande i frågan om bristande sekretess i asylärenden. Denna brist i rättssäkerheten hotar trovärdigheten i den nya utlänningslagstiftningen om inget görs snarast för att rätta till felet.

Under de gångna månaderna har ett antal beslut publicerats som innehåller personuppgifter om asylsökande samt känsliga uppgifter om de åberopade asylskälen. Besluten hämtas av informationsföretag från Migrationsdomstolarna och läggs ut i sammanfattning på nätet. Personer/organisationer som prenumererar på tjänsten kan komma åt hela beslutet.

Inte nog med detta utan alla domar i asylärenden kan i princip utan fullmakt läsas hos eller beställas från migrationsdomstolarna. En nitisk ambassadtjänsteman eller en flyktingspion skulle därmed kunna ha tillgång till mycket känslig information. När kunskapen om denna risk nu når de asylsökande är risken stor att många inte vågar berätta om viktig information som hör ihop med varför de söker asyl. I längden kan detta undergräva hela systemets trovärdighet och leda till att egentliga asylskäl först kommer fram i desperation efter ett avslag i Migrationsdomstolen. Detta kan leda till en ny omgång i två instanser när dessa nya skyddsskäl åberopas och därmed förlänga asylprocessen. Själva publiceringen av ett domstolsbeslut kan också i sig skapa nya asylskäl.

För att bättre inse bristerna i sekretessfrågans hantering i domstolar vill FARR hänvisa till en expertanalys av en docent vid Stockholms universitet(se nedan).
Asylsökande hamnar i ett sämre läge jämfört med det tidigare systemet. Nu är Migrationsverkets löften om sekretess ihåliga förutom i de fall där de själva fattar positiva beslut.

Konflikten mellan det tidigare och nuvarande sättet att hantera sekretessen har inte utretts ordentligt inför den nya lagändringen. FARR kräver därför följande: Eftersom de nödvändiga ändringarna bara kan genomföras genom ny lagstiftning bör en utredning tillsättas snarast för att föreslå en lösning på problemet med sekretess i asyl- och utlänningsärenden på ett sätt som garanterar att uppgifter inte offentliggörs som kan skada de asylsökande, deras familjer eller deras meningsfränder i hemlandet.

Detta förutsätter enligt FARR bl. a att asylsökandes identitet inte röjs för utomstående i domstolsbeslut.

Under tiden då en lagändring bereds vädjar FARR till domstolarna att hantera sekretessfrågan med stor lyhördhet och varsamhet utifrån den asylsökandes mycket känsliga situation.

FARR uppmanar härmed samtliga riksdagspartierna att agera kraftfullt och omedelbart i denna livsviktiga fråga för asylsökande.

För FARR:s styrelse och kursdeltagarna

Michael Williams,
ordförande i FARR
Box 57 776 23 Hedemora

070-5982597 

Kontakt kan också tas med styrelseledamot Lars Fagerström på 0346-17796

Expertanalys:

”Uppgifter som lämnas till Migrationsverket omfattas av sekretessbestämmelserna i 7:14 (främst 1 och 2 st.). För domstolarna gäller delvis andra regler. För de uppgifter som omfattas av 7:14 1 st. gäller sekretessbestämmelserna direkt i domstolen. För de uppgifter som omfattas av 7:14 2 st. finns två varianter. Om uppgifterna kommer in till domstolen från migrationsverket (akten), så "ärver" domstolen sekretessen enligt 13:1. Om däremot utlänningen (eller dennes ombud) skickar in uppgifterna till domstolen (de kommer alltså inte från MV) finns olika uppfattning om vad som gäller. Jag menar att uppgifterna då kommer att helt sakna sekretesskydd, något som får ses som en miss i lagstiftningen. Andra menar att även domstolarna sysslar med "verksamhet för kontroll av utlänningar" och att 7:14 2 st. därför gäller även hos domstolarna. Vi får se vad domstolarna i slutändan kommer fram till. Det nu sagda gäller handläggningen hos domstolarna.

Beträffande domstolarnas avgöranden framgår av 12:3 att sekretess för uppgift i mål i domstols rättskipande verksamhet upphör att gälla i målet eller ärendet, om uppgiften förebringas vid offentlig förhandling i samma mål eller ärende. I paragrafens andra stycke anges att, om sekretessbelagd uppgift som avses i första stycket förebringas vid förhandling inom stängda dörrar, sekretessen består under den fortsatta handläggningen, om domstolen inte förordnar annat. Sedan domstolen har skilt målet från sig, består sekretessen endast om domstolen i domen eller beslutet har förordnat om det. Enligt 12 kap. 4 § första stycket upphör sekretess för uppgift i mål i domstols rättskipande verksamhet att gälla, om uppgiften tas in i dom eller annat beslut i samma mål eller ärende. Enligt andra stycket skall första stycket inte tillämpas, om domstolen i domen eller beslutet har förordnat att sekretessen skall bestå. Förordnande att sekretessen skall bestå får inte omfatta domslutet eller motsvarande del av annat beslut, såvida inte rikets säkerhet eller annat intresse av synnerlig vikt oundgängligen påkallar det. Således har det i princip överlämnats åt domstolen att avgöra huruvida offentlighets- eller sekretessintresset skall tilläggas störst tyngd. Denna frihet för domstolen att göra en avvägning i det enskilda fallet utgör en motsvarighet till den frihet som domstolen har då den tar ställning i frågan huruvida en förhandling inför domstolen skall vara offentlig eller inte. I lagens förarbeten har emellertid förutsatts att domstolarna skall vara restriktiva vid sekretessbeläggning av domar och beslut. (Det bör observeras att det inte går att sekretessbelägga någon del av en dom eller ett beslut i förhållande till någon av parterna, se 14:5 2 st.). Vad som krävs för att domstolarna skall förordna om sekretess får framtiden utvisa, dvs. vi vet ännu inte var praxis landar i denna fråga.”

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5