rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenFARR bemöter SD:s "invandrarpolitiska program"

FARR bemöter SD:s "invandrarpolitiska program"

För riksdagspartierna, liksom för oss inom de svenska folkrörelserna, har det under valrörelsen varit ett dilemma huruvida diskussion ska tas med Sverigedemokraterna eller inte. När ett parti bedriver en politik som inte är grundad i kunskap och fakta, kan det vara meningslöst att försöka bemöta den med rationella argument. Nu är det dock en realitet att Sverigedemokraterna har röstats in i riksdagen, och vi i FARR vill därför för första gången bemöta deras ”invandringspolitiska program”. FARR:s styrelseledamöter Ylva Sjölin och Baharan Kazemi har skrivit kommenterar på Sverigedemokraternas program.

Grundtesen i programmet är att Sverige har drabbats av sociala problem i form av utanförskap, gruppmotsättningar, kriminalitet och stora kostnader till följd av den ”omfattande” invandringen. Redan där har Sverigedemokraterna dragit slutsatser om en rad samhällsfenomen utan egentlig fakta som bevis. Visst har det förekommit invandring i Sverige de senaste 50 åren på ett sätt som inte förekom innan. Och visst finns det sociala problem och kriminalitet i Sverige. Dock är det ingenting som tyder på att det finns ett direkt samband mellan dessa påståenden. Att det fanns utanförskap, sociala problem och kriminalitet även innan den moderna invandringen pekar tvärtom på att det kanske inte alls hänger ihop. Vidare har Sverige genomgått en socioekonomisk och demografisk förändringsprocess, där det industriella samhället successivt har övergått i ett tjänstesamhälle, med efterfrågan på specialiserad arbetskraft. En effekt av detta är att en grupp av befolkningen nu står utanför arbetsmarknaden, då de saknar den specialistkompetens som efterfrågas. Det gäller vissa svenskar såväl som vissa invandrare. Arbetslösheten är idag hög jämfört med på 60-talet när många invandrare kom och genast fick jobb inom industri. Arbetslöshet skapar ekonomisk utsatthet, vilket påverkar många faktorer i människors liv, såsom boende och hälsa. Det finns invandrare som lever under ansträngda ekonomiska förhållanden, vars ungdomar till följd av stämpling och känsla av utanförskap hamnar i kriminalitet. Det finns många fler invandrare som arbetar, betalar skatt och inte begår brott. Det finns ett rättsväsende som ska döma kriminella handlingar. Därför behövs det inget parti som dömer ut en stor del av Sveriges befolkning som orsaken bakom landets sociala och ekonomiska problem.

 

Sverigedemokraternas främsta mål är att upprätta en gemensam nationell identitet och en ”inre solidaritet” i landet. Konstruktionen av nationell gemenskap är en process som har pågått sedan nationalstatens födelse. Det är en utveckling som styrs av olika krafter och rör sig i olika riktningar beroende på samhällsklimatet. Idag behöver man inte upprepa att de flesta svenska högtider, traditioner, maträtter och normer har skapats med inspiration och inflytande från andra länder. Att försöka skapa en intern sammanhållning genom att bygga murar och stänga ute andra människor är ett uttryck för rädsla för det okända. I dagens globaliserade värld är nationell identitet bara en aspekt av individens mångsidiga personlighet. En person kan identifiera sig med flera länders kulturer utan att vara motsägelsefull. Att vara emot det, är att vara emot mångfald. Sverigedemokraterna är uttalat negativa till det mångkulturella samhället av just den anledningen. De kan ogilla det främmande eller vara rädda för det, men idag finns migration i hela världen. Vi reser mer än tidigare, jobbar utomlands och skapar familj med personer med annan etnisk bakgrund än oss själva. Sverigedemokraterna kommer aldrig kunna stoppa den här processen.

 

Trots att Sverigedemokraternas mantra är att de inte är rasister, står det på deras hemsida att deras mål är en restriktiv invandringspolitik, en utökad flyktinghjälp i krisområden, ett stärkande av den svenska kulturen, krav på invandrares anpassning och assimilering till det svenska samhället samt ökat stöd till invandrare som vill återvända till sina hemländer.

 

En restriktiv invandringspolitik betyder i praktiken en restriktiv asylpolitik, där människor som enligt internationella konventioner har rätt att beviljas uppehållstillstånd, förvägras detta därför att det är ett hot mot den påstådda svenskheten. Det betyder också en restriktiv anhöriginvandring, vilket skulle innebära att människor som har flytt och beviljats asyl inte ska ha rätt att återförenas med sina familjer. Även detta är en rättighet enligt konventioner som Sverige har åtagit sig att följa. En arrogant inställning till de mänskliga rättigheterna är något som historiskt sett karaktäriserar högerextrema, främlingsfientliga partier. Sverigedemokraterna bör därför bemötas med Genèvekonventionen och Barnkonventionen – dokument som lägger grunden för våra demokratiska rättigheter och grundläggande principer för mänskliga rättigheter.

 

Det intressanta i listan är kravet på utökad flyktinghjälp i krisområden. Jimmie Åkesson sa även i SVT den 20:e september att Sverige bör föra sin flyktingpolitik där den bedrivs bäst; i flyktingarnas hemland. Kanske är SD så optimistiska att de tror sig kunna lösa Irakkriget, Afghanistankriget, inbördeskriget i Somalia och Israel-Palestinakonflikten. De har inte tidigare uppvisat några enastående diplomatiska kunskaper. Nu har de kommit in i riksdagen och kan komma med konkreta förslag på hur de vill arbeta för mänskliga rättigheter och fred i dessa länder.

 

Vad ett stärkande av den svenska kulturen innebär i praktiken, ska också bli intressant att höra. Kulturbegreppet är omdebatterat och det finns ingen specifik definition av det. Vissa etnologer menar på att kultur är allt människor gör, allt som sker i interaktionen mellan oss. Andra sätter likhetstecken mellan kultur och tradition. Ytterligare andra syftar på teater, musik och litteratur. Vad SD menar med kultur, vilka uttryck som är svenska och hur de ska stärka dessa, är något diffust.

 

Mest oroväckande bland deras mål är kravet på assimilering av invandrare. Assimileringspolitik är något som de flesta länder har frångått, då det förknippas med tvångsanpassning och förnekande av minoriteters rättigheter. Det handlar om att alla ska följa samma mönster, istället för att ge människor utrymme och frihet att välja sin livsstil. I Sverige har vi en historia av assimileringskrav riktade mot främst samer och romer. Det är lätt att efterklokt konstatera att tvångssteriliseringarna var fel. Det är viktigare att i rätt tid sätta stop för sådana krav. Sociologiska studier visar på att migrationsprocessen inte slutar i samband med att invandrare kommer till ett nytt land. Det pågår ofta en process i flera generationer, där de invandrade och de inhemska i kontakt med varandra integrerar delar av varandras kultur och traditioner i sin vardag. SD behöver inte vara rädda för det mångkulturella samhället. I det finns plats för dem att utöva vad de anser vara ursvenska seder, på villkor att de inte inskränker på andras rätt att utöva sin kultur. 

 

Sverigedemokraternas politik handlar till stor del om att odla rädsla i befolkningen. De framställer sig själva som offer för etablissemangets censur, när de i själva verket har fått mer uppmärksamhet än något annat parti utanför riksdagen under den här valrörelsen. De säger att de tar upp de frågor som andra vägrar prata om, men integrationsfrågor och burka har haft ett oproportionerligt stort utrymme i den politiska debatten. Det är nu en politisk realitet att SD har kommit in i Sveriges riksdag. Det är viktigare än någonsin att inte låta dem sätta ramarna för den politiska debatten. Sverige har en stolt historia av att ha stått upp för de mänskliga rättigheterna och av att ha erbjudit skydd till personer som har flytt från krig och förtryck. De som har röstat in SD har utövat sin demokratiska rättighet att välja parti, men vi andra får inte glömma att utöva vår demokratiska rättighet att uttrycka kritik mot deras politik, att bekämpa rasismen var den än förekommer och att aldrig glömma att asylrätten är stadgad i svensk lag och i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. 

Ylva Sjölin och Baharan Kazemi

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5