rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel

Ändringar i Goda Råd v 5.02

Nedanstående lista avser skillnader mellan "Goda Råd" version 5.02 jämfört med version 5 eller 5.01. Utöver de listade ändringarna är vissa årtal justerade. Sidhänvisningarna avser den svenskspråkiga versionen. Stycket kan återfinnas på intilliggande sida i annan språkversion.

Sid 11-12
Information om ändringarna i begränsningslagen

Sid 19 
Uppdaterad formulering om vilka som fått stanna av ömmande omständigheter.

Sid 20
Uppdaterade formuleringar om uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter under tillämpning av begränsningslagen

Sid 21
Information om Migrationsverkets praxis för ensamkommande barn som inte anses ha asylskäl men som saknar ordnat mottagande i hemlandet.

Sid 22
Ett stycke om förlängning av uppehållstillstånd flyttad till senare avsnitt om detta. Nya avsnitt införda om reglerna för uppehållstillståndets längd då den som får tillstånd går i gymnasiet.

Sid 34
Summan som krävs på konto för att få uppehållstillstånd för t.ex. universitetsstudier justerad.

Sid 43
Ett stycke med rubrik är tillagt om att skickas tillbaka till Sverige beroende på Dublinförordningen

Sid 44
Avsnittet om överklagande av Dublinbeslut är struket (flyttat)

Sid 45
Språkliga justeringar för att tydliggöra att asylsökande kan skickas till Sverige på grund av Dublinförordningen, inte bara från Sverige.

Sid 48
En mening införd om tidsfrist för ensamkommande barn som fått avslag med omedelbar verkställighet.

Sid 53
Justering av påstående om normal väntetid vid överklagan.

Sid 62-63
Nytt stycke med rubrik infört om att överklaga beslut enligt Dublinförordningen och andra beslut med omedelbar verkställighet.

Sid 67
Stycket om preskription är flyttat hit från sid 74.

Sid 71

Justering. Möjligheten för polisen att återlämna ärende till Migrationvserket införd.

Sid 72
Tillägg om polisens rätt att ta fingeravtryck samt polisens rätt att fråga till exempel socialtjänsten efter personer som får stöd.

Sid 73
Avsnittet om återreseförbud omskrivet. Ändringen rör möjligheten att häva förbudet då det har getts utan den asylsökandes förskyllan.

Sid 74
Tillägg om förlänging och permanentning av tidsbegränsade tillstånd.

Sid 74-75
Stycket om preskription är flyttat till sid 67.

Sid 79
Justering med anledning av polisens rätt att tvinga förvarstagna till ambassadbesök.

Sid 82
Tillägg med anledning av polisens rätt att omhänderta utlänningar för att verkställa en utvisning.

Sid 89
En icke aktuell länk borttagen.

Sid 89-90
Tillägg om rätt till biträde vid överklagan av ett nej till begäran om ny prövning

Sid 93
Nytt stycke med rubrik angående uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier efter avslag i asylärendet.

Sid 116-119
En rad omskrivningar och tillägg rörande asylproceduren för hbtq-personer. Kapitlet omfattar nu sidorna 116-120.

Sid 120-124
Kapitelrubriken förkortad. En mellanrubrik borttagen, samt en språklig förändring i detta stycke. Ändringarna syftar enbart till att kapitlet ska rymmas på fyra sidor.

Sid 128
En halv mening tillagd med förslag att uttnyttja BUP.

Sid 129
Upplysning tillagd om tillsättning av god man och särskilt förordnad vårdnadshavare.

Sid 130-131
Hela avsnittet riktat direkt till ensamkommande barn omformulerat, nu med fokus på asylskäl och ålder.

Sid 135
Uppdateringar rörande rätt att gå ut gymnasieprogram och möjlighet till boende.
Inaktuell information om möjlighet att få skattekort utan att ha anställning är borttagen.

Sid 139
Tillägg om indragning av LMA för personer som fått beslut enligt Dublinförordningen.
Förtydligande om nyttan av kopia på LMA-kortet vid vårdbesök.

Sid 140
Uppdatering angående socialtjänstens ansvar för papperslösa.

Sid 144
Hela avsnittet om papperslösa och socialtjänsten omskrivet.

Sid 145
En icke aktuell länk borttagen.

tom-35

Att söka asyl

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process om man inte vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Till dig, som ska söka asyl eller hjälper någon annan med hennes asylansökan, har vi sammanställt en rad råd, men också hänvisningar till informationskällor, lagar och hänvisningar till personer och organisationer som kan hjälpa just dig. Förstås är det alltid möjligt att kontakta FARR:s lokalgrupper eller styrelse för mer råd och hjälp. FARR har genom våra trettio år som verksam organisation samlat mycket erfarenhet av asylprocessen och vi vill hjälpa asylsökande genom den långa, och osäkra, tiden.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5