rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel

Villkorat mottagande

Mottagandedirektivet ger rättigheter - men de som försökt ta sig vidare kan uteslutas.

EU:s direktiv om mottagande av asylsökande innehåller minimivillkor för hur asylsökande ska tas emot och hur mottagningssystemet ska organiseras. EU-kommissionens förslag till omarbetning av mottagandedirektivet innebär att det fortfarande ska vara ett direktiv, det vill säga inte omvandlas till en bindande förordning. Det ska alltså fortfarande vara tillåtet att ha bättre villkor än direktivet föreskriver.

Kommissionens förslag innehåller förbättringar. Bland annat införs förtydliganden av hur särskilt sårbara personer ska identifieras och tas emot. God man för ensamkommande ska utses inom fem dagar och en god man får inte ansvara för så många barn att hen inte kan utföra sina uppgifter. Enligt kommissionens förslag ska vidare asylsökande ges tillgång till arbetsmarknaden så fort som möjligt, senast inom sex månader efter att ha lämnat in asylansökan. Rättigheterna för dem som arbetar ska också förstärkas. Rätten att arbeta ska dock inte gälla alla, till exempel inte dem som anses ha lämnat in en ogrundad asylansökan.

Mottagningsanläggningar ska som hittills normalt vara öppna med fri rörlighet för de asylsökande inom landet eller ett visst område. Men medlemsstaterna ska nu kunna placera en sökande på en viss plats om hen inte har sökt asyl i den medlemsstat där hen först reste in irreguljärt eller lagligt. Detsamma gäller den som har fått beslut om återföring till en ansvarig medlemsstat och även för den som redan har återförts och befinner sig i den ansvariga staten. I samtliga dessa fall betraktas personen som mer benägen än andra att avvika.

Det ska vara lättare att placera asylsökande i förvar av liknande skäl, till exempel om skyldigheten att befinna sig på en viss plats inte efterlevs. Det ska också vara tillåtet att ha personer i förvar under hela asylprocessen.

Den mest dramatiska förändringen gentemot nuvarande direktiv är att om en asylsökande flyttar på egen hand från det EU-land där asylansökan ska prövas enligt Dublinförordningen, förlorar hen allt stöd och de flesta rättigheter under asylprocessen, utom hälso- och sjukvård och miniminivån "värdig levnadsstandard".

Medlemsländerna ska vara skyldiga att ha beredskapsplaner för ökad inströmning av asylsökande.

Nu-status: Trilog har inletts nyligen eller är nära förestående, med en del förslag till förändringar från både parlamentet och rådet.  Till det som har diskuterats i parlamentet och rådet är omfattningen av fri rörlighet, grunder för att placeras i förvar, tillgång till arbetsmarknaden. I flera fall har rapportörens förslag varit bättre än vad hen har lyckats få gehör för i parlamentet.

 

Läs mer:

EU-kommissionens förslag till nytt direktiv om normer för mottagande, från juli 2016.

FARR:s yttrande över förslaget till mottagandedirektiv, från oktober 2016.

ECRE Comments on Reception Conditions Directive recast proposal, från oktober 2016
(ECRE är en samorganisation för NGOs i Europa, European Council on Refugees and Exiles)

Överblick över turerna i förhandlingarna om mottagandedirektivet

ECRE: State of play of negotiation on Dublin IV Regulation and the Reception Conditions Directive, från december 2017

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5