rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltMigrationsverket - inte läkare - bedömer ålder

Migrationsverket - inte läkare - bedömer ålder

Artikeln uppdaterad 15-10-27IMG 1339 2

Migrationsverket har återigen publicerat riktlinjer för åldersbedömning. Den nya rättsliga kommentaren bekräftar det som redan gällt under en period, nämligen att Migrationsverket inte beställer läkarundersökning för att bedöma ålder. Migrationsverket kommer alltså inte längre att försöka följa Socialstyrelsens rekommendationer eller barnläkarföreningens instruktion för hur åldersbedömningar ska göras.

Ärenden där åldern ifrågasätts får avgöras med annan bevisning som till exempel socialtjänstens yttrande och den muntliga utredningen. Barnet ska informeras om möjligheten att ordna läkarundersökning själv. Kommentaren beskriver också i vilka situationer en annan ålder än den uppgivna kan registreras redan innan Migrationsverket fattar beslut i ärendet.

Bilden från UNHCR, besök sidan

Bakgrund:

Socialstyrelsens tidigare rekommendationer, som tagits fram i samarbete med barnläkare, innebar bland annat att en allsidig bedömning av barnets mognad ska göras av barnläkare och att det är olämpligt att använda röntgen som huvudinstrument, på grund av de stora felmarginalerna. I de riktlinjer som Socialstyrelsen antog 2012 fick dock röntgenundersökning större utrymme vid sidan av läkarundersökningen. Svenska Barnläkarföreningen protesterade och under 2013 tog Barnläkarföreningen fram en instruktion som innebär att det är barnläkaren som ska göra den övergripande bedömningen av det medicinska underlag som finns. Socialstyrelsen och Migrationsverket accepterade instruktionen. Det ledde till att Migrationsverket upphandlade medicinska undersökningar hos ett par större sjukhus för att kunna möta behovet.

Enigheten varade inte länge. När systemet började fungera så ville Migrationsverkets beslutsfattare inte acceptera läkarnas utlåtanden, utan krävde in underlaget (läs resultat av röntgen) för att göra en egen bedömning. Om barnläkaren inte använt röntgen kunde Migrationsverket beställa röntgenundersökning vid sidan av. Detta protesterade läkarna emot, eftersom de menade att en person utan medicinsk kompetens inte ska göra ett eget utlåtande från läkarens underlag. Ett sådant förfarande skulle inte accepteras i något annat sammanhang. De sjukhus som medverkat drog sig ur och allt färre läkare ville åta sig att göra åldersbedömningar åt Migrationsverket, samtidigt som antalet ensamkommande barn växt kraftigt.

I presentationen av den nya rättsliga kommentaren beskriver Migrationsverket saken som att "de medicinska åldersbedömningar som lämnats in av läkare till Migrationsverket haft ett lågt bevisvärde, då det saknats tillräckliga förklaringar till slutsatserna". Verket konstaterar också att upphandlingen inte fungerat som det var tänkt.

(Tillagt i artikeln 15-10-27.) Senare har även advokatsamfundet antagit ett uttalande där de rekommenderar sina medlemmar att inte medverka till medicinska åldersutredningar. Samtidigt har strålsäkerhetsmyndigheten gått ut med att rönten för åldersbestämning bara får beställas av personer med medicinsk kompetens, vilket gör det svårt för Migrationsverket att använda röntgen på egen hand.

Migrationsöverdomstolen

Det Migrationsverket nu lutar sig mot, istället för Socialstyrelsen och läkarexpertisen, är ett avgörande från Migrationsöverdomstolen från början av 2014, som lägger mycket stor vikt vid röntgen. I det enskilda ärendet som domstolen avgjorde ansågs barnets id-handlingar ha lågt bevisvärde, medan däremot röntgenutlåtandet togs som "skriftlig bevisning". Att Migrationsverket inte låtit någon barnläkare bedöma åldern godkändes av Migrationsöverdomstolen som påpekade att den sökande har bevisbördan och att Migrationsverket inte har någon skyldighet att erbjuda läkarundersökningar.

Innehåll i kommentaren

I den nya rättsliga kommentaren påpekar Migrationsverket att det är den sökande som har bevisbördan. Men om det bara finns muntliga uppgifter ska det inte ställas lika höga krav för att det ska anses sannolikt att en person är minderårig som för att det exakta födelsedatumet stämmer. Migrationsverket skriver också att verket har en skyldighet att informera den sökande om möjligheten att använda sig av medicinsk åldersbedömning för att bevisa sin ålder.

Av kommentaren framgår att verket inte har någon skyldighet att beställa medicinska utredningar, men det framgår inte om Migrationsverket kommer att sluta göra några beställningar över huvud taget, till exempel av röntgen. Det framgår inte heller av kommentaren att Migrationsverket ska betala en medicinsk åldersbedömning som barnets ombud beställer. FARR har på direkt fråga fått svaret att Migrationsverket ska betala.

Den ålder som ska registreras är den uppgivna åldern, med undantag för om det är helt uppenbart för var och en att det inte stämmer. Dessutom ska det anses uppenbart att en annan ålder är den rätta till exempel om den sökande har visat upp ett pass med den åldern i ett annat EU-land eller vid en ansökan om visum. Annars ska ändring av åldern inte ske förrän i samband med beslut i asylärendet.

JO kritiserade nyligen att Migrationsverket i ett Dublinärende (om överföring till ett annat EU-land) fattat separat beslut om att ändra åldern, vilket i praktiken betyder att beslutet inte kan överklagas. Men i den rättsliga kommentaren skriver Migrationsverket att registreringen av födelsedatum ska kunna ändras i EU:s databas innan Migrationsverket fattar beslut om saken. Detta för att fingeravtrycksregistret ska kunna användas och förfrågningar ska kunna göras enligt Dublinförordningen. Sedan ska Migrationsverket slutgiltigt ta ställning till åldern i samband med att beslut fattas i ärendet.

I den rättsliga kommentaren påpekar Migrationsverket att verkets beslut om registrering av ålder inte binder andra myndigheter. Det står kommuner fritt att enligt sin egen bedömning placera personen i särskilt boende, erbjuda skolgång och tillsätta god man. Detta uttalande är något som boendepersonal och gode män kan använda när en ungdom riskerar att placeras bland vuxna och gå miste om stöd som hen har behov av. Men det framgår inte av kommentaren om kommunerna har möjlighet att begära ersättning för utgifter för ensamkommande barn som Migrationsverket har definierat som vuxna.

Läs mer:

Barnläkarföreningens uttalande, där de meddelar att föreningen inte längre kan uppmana sina medlemmar att  medverka vid åldersbedömningar, se Svenska Barnläkarföreningens hemsida 17 juli.

Migrationsöverdomstolens dom februari 2014, se Migrationsverkets referat med länk till domen

Migrationsverkets rättsliga kommentar september 2015, pressmeddelandet och kommentaren i sin helhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten 29 september: Förtydligande kring åldersbestämning med hjälp av röntgen

Advokatsamfundets 6 oktober: Uttalande om medicinsk åldersbedömning

orange knapp

Viktigt!

  • Hur funkar den nya gymnasielagen?

      Denna artikel handlar om alla uppehållstillstånd för gymnasiestudier, både de som trädde i kraft förra året och de nya som gäller från och med 1 juli 2018. Publicerad 18-06-30, senast uppdaterad 18-07-18. Det senast uppdaterade är gulmarkerat!     VIKTIGT....

    Läs mer...

  • Good Advice - Buenos Consejos - 2018

    FARR's booklet "Good advice for asylum seekers in Sweden" is now updated also in English and Spanish, as well as in Swedish, Arabic, Farsi and Russian.  In this version all amendments of law from 2017 are included. The chapters on LGBT and advice...

    Läs mer...

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

   

SWISH

123 327 8983

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5