rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltHårdare tag efter utvisningsbeslut

Hårdare tag efter utvisningsbeslut

Uppdaterad 16-05-06

Riksdagen har beslutat att de som fått slutligt avslag på asylansökan inte ska få bo kvar i Migrationsverkets boende eller få dagbidrag. Lagen gäller vuxna utan barn. Redan innan lagändringen antogs gick Migrationsverket  ut med information som skrämmer upp många asylsökande. Regeringen presenterade lagändringarna vid en presskonferens tillsammans med flera åtgärder för att öka antalet utvisningar. Bland annat ska antalet förvarsplatser utökas och polisen ska samarbeta med Migrationsverket om att fastställa asylsökandes identitet.

- Det här är en del i signalpolitiken som ska minska antalet asylsökande i Sverige, tror FARR:s ordförande Sanna Vestin. De som drabbas är några av de mest utsatta.

Indragningen av dagbidrag riktar sig inte mot dem som håller sig undan - de har inga ekonomiska bidrag och finns förstås inte på Migrationsverkets boenden. Även de som bodde kvar men inte ansågs samarbeta kunde redan tidigare bli av med ersättningen. De som drabbas nu är personer som håller kontakt med myndigheterna och väntar på en lösning. FARR skrev i sitt remissvar om lagen att det skulle öka antalet hemlösa i Sverige och ytterligare förvärra situationen för de asylsökande som hamnat i rättsligt limbo på grund av utvisningsbeslut som inte går att verkställa.

Advokat Tomas Fridh, som också är sakkkunnig för FARR, skriver i ett inlägg att hans byrå omedelbart efter riksdagens beslut kontaktats av oroliga klienter som fått personligt addresserade brev från Migrationsverket med information om att de måste flytta. I åtmistone ett fall hade brevet uppenbarligen skickats ut felaktigt, till en person där migrationsdomstolen upphävt Migrationsverkets utvisningsbeslut och detta ännu ej registrerats av verket. Tomas Fridh påpekar att det är viktigt att känna till sina rättigheter och klaga om man mottagit brevet utan grund.

Enligt vad FARR erfar har åtskilliga personer fått brev med uppmaning om att lämna boendet trots att de har uppehållstillstånd eller har ett utvisningsbeslut som är inställt för en ny prövning. Brevet har dessutom gått ut utan att mottagarna fått något formellt beslut som kan överklagas. Tomas Fridh påpekar att enligt Justitieombudsmannen måste formella beslut om upphörande av bistånd fattas och att dessa beslut måste vara överklagningsbara.

Fakta om de nya reglerna för boende och bidrag

Den nya rutinen blir att bistånd och anläggningsboende upphör (för vuxna som inte bor ihop med barn som de har vårdnad om) när tidsfristen för att frivilligt lämna landet löper ut, inklusive eventuellt förlängd tidsfrist. Om det inte finns någon tidsfrist i beslutet så upphör rätten till bistånd samtidigt med att beslutet vinner laga kraft. Datum för laga kraft är samma som när det inte går att överklaga längre. Lagändringen gör ingen skillnad på länder eller vilka skäl det kan finnas för att en utvisning inte verkställs.

Om migrationsverket eller domstol beslutar om inhibition (att tillfälligt ställa in verkställigheten) eller beviljar en ny prövning så har personen rätt till bistånd, fram till en vecka efter att utvisningsbeslutet blir verkställbart igen. Det är oklart vad som gäller utvisningshotade personer i väntan på att Migrationsverket fattar ett första beslut, när någon begärt en ny prövning. Under den tiden får utvisningsbeslutet inte verkställas, men det fattas oftast inte något formellt beslut om inhibition.

Det finns en formulering att biståndet inte ska dras in om det är "uppenbart oskäligt". Vad det betyder är svårt att säga. De exempel som nämndes i regeringens proposition var att utvisningen inte går att verkställa trots att utlänningen har visat att han eller hon fullt ut har verkat för att det ska ske. Allvarlig sjukdom av tillfällig natur kan också vara ett skäl. Det blir upp till de asylsökande själva och ombud att bevaka detta.

Barn och barnfamiljer är undantagna. Men en lucka i lagen är att det inte framgår att boende och bidrag ska kunna återfås om ett barn föds i familjen.

Migrationsverket lade redan innan riksdagen fattat beslut upp frågor och svar på sin hemsida - länk här.

Se också Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om förlängning av tidsfrist.

forvar gavleFörvaret i Gävle

Kommentar till åtgärderna - asylprövning är inte en räknelek

Att fler ska återvända är en matematisk beräkning, som inte är kontroversiell i sig, kommenterar FARR:s ordförande Sanna Vestin. Det är naturligt att fler förvarsplatser inrättas, lika väl som fler boenden och fler skolplatser. Samtidigt så är asylprövning inte en räknelek. Det går inte att förutsätta att lika stor andel ska få avslag av dagens flyktingström som gårdagens. Men det här är väl en del i signalpolitiken som ska minska antalet asylsökande i Sverige.

- Om ett stort antal utvisningsbeslut inte går att verkställa, så beror det inte bara på att polisen är ineffektiv, påpekar Sanna Vestin. Alltför många utvisningsbeslut fattas fast de inte går att verkställa. Det är människor vars ursprungsländer inte är intresserade av att ta tillbaka dem, människor som är livrädda för att återvända, människor som hunnit få en stark anknytning till Sverige eller som inte längre har någon koppling till ursprungslandet.

- Riktat mot de grupperna kommer åtgärderna kanske att leda till fler verkställda utvisningar men också till fler papperslösa. Några av de mest utsatta kommer att drabbas och hamna på gatan utan utvägar.

- Av de som tvingas till hemlandet kommer många att ge sig av igen. Vi ser det ständigt i Afghanistan. Människorna utvisas, håller sig undan ett tag, och sedan flyr de. Det är en tröstlös och kostsam rundgång.

Ett annat problem är enligt Sanna Vestin att lagstiftningen om praktiska verkställighetshinder, dvs att upphäva en utvisning som inte går att verkställa -  inte fungerar.

- Migrationsöverdomstolen har bestämt att det inte kan finnas något verkställighetshinder om det inte har gjorts något misslyckat försök att verkställa utvisningen. Några sådana försök går förstås inte att göra förrän det finns ett beslut som får verkställas. Men efter beslutet kan det å andra sidan enligt lagen inte finnas något verkställighetshinder om det inte uppstått några splitter nya omständigheter. Det går inte ihop. Människor hamnar i limbo.

När det gäller tvångsmedel så är FARR i det långa loppet inte anhängare av tvångsmetoder över huvud taget (Se FARR:s policydokument "Vad vill FARR"). Men ett minimikrav är att fängslande/förvarstagande ska användas i sista hand. Så ska det också vara enligt Europarådets och EU:s riktlinjer.

- Och så är det förstås högst olämpligt att blanda in polisen i ärenden som ännu inte är färdigutredda, säger Sanna Vestin. Fokus i asylproceduren ligger redan för mycket på identitet och resvägar och för lite på flyktskälen.

- Om en id-utredning sköts av polis kommer den asylsökande inte att uppfatta budskapet ”identifiera dig så att vi kan utreda dina skäl och ge dig uppehållstillstånd” utan den asylsökande kommer att höra ”identifiera dig så att vi kan utvisa dig”. Sådana metoder, som gör den sökande rädd och misstänksam, riskerar att sabotera en rättssäker prövning.

Se regeringens faktablad om åtgärdspaketet för att verkställa fler utvisningar (pdf-fil)

Hämta Migrationsverket, Polisens och Kriminalvårdens gemensamma rapport om återvändandearbetet.

 

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5