rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMLAG & PRAXISAktuelltAktuella lagändringar

Aktuella lagändringar

En rad lagändringar som rör asylsökande träder i kraft under denna säsong. Ett par ändringar som rör rätten till inhibition vid ansökan om verkställighetshinder trädde i kraft redan 1 januari 2017. En lagändring som innebär att åldersbedömning ska göras i början av asylproceduren började gälla 1 maj. Detsamma gäller Migrationsverkets möjlighet att tillkalla polis för avhysning från boende. De övriga ändringarna väntas under våren/sommaren 2017.

Publicerad 17-05-01, uppdaterad 17-05-05: Artikeln är kompletterad med en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2017. Dessutom finns nu länkar till förslagen och besluten.

 

Lagändringar 1 januari 2017:

Avvisning med omedelbar verkställighet kan skjutas upp

Om du överklagar ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet ska migrationsdomstolen först pröva om verkställigheten ska avbrytas (inhiberas) i väntan på beslut. Under tiden som domstolen prövar frågan om inhibition får avvisningen inte verkställas. Beslut om avvisning med omedelbar verkställighet som gäller ensamkommande barn får inte verkställas förrän tidigast en vecka efter att barnet fick ta del av beslutet.

Uppdatering:
Utvisning kan skjutas upp i väntan på överklagande om ny prövning

Om du överklagar ett nej till en ny prövning får utvisningsbeslutet inte verkställas förrän en domstol har prövat om verkställigheten ska avbrytas i väntan på beslut. Men detta gäller bara första gången en person begär ny prövning. I denna situation ska offentligt biträde beviljas om den sökande begärt det och det inte är uppenbart att överklagandet inte kommer att bifallas. Om den sökande är ett barn utan vårdnadshavare i Sverige ska barnet alltid få ett offentligt biträde när ett nej till ny prövning överklagas.

Läs mer om lagändringen: "Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet"

 

Lagändringar 1 maj 2017

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Om det finns skäl att ifrågasätta att ett ensamkommande barn är under 18 år och det inte är uppenbart att han eller hon är vuxen, ska Migrationsverket så snart som möjligt efter asylansökan erbjuda barnet en medicinsk åldersbedömning. Migrationsverket ska därefter fatta ett tillfälligt beslut om barnets ålder. Det tillfälliga beslutet får överklagas till domstol.

Läs mer om lagändringen: "Åldersbedömning tidigare i asylprocessen"

Migrationsverket kan begära polishjälp för att tömma boende

Migrationsverket kommer att kunna begära hjälp av polisen om det behövs tvång för att få personer som fått utvisningsbeslut att lämna boendet när de inte längre har rätt till logi enligt LMA-lagen.

Läs mer om lagändringen: "En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl."

 

Väntade lagändringar 1 juni 2017

Uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå.

Ensamkommande barn som har fått eller annars skulle få stanna tills de fyllt 18 på grund av brist på ordnat mottagande i hemlandet ska få uppehållstillstånd i fyra år om de går i gymnasiet - om de sökte asyl senast 24 november 2015. Dessutom ska ungdomar som har fått eller annars skulle få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd - oberoende av när de sökte asyl - få förlängt tillstånd medan de går ut gymnasiet, om de inte får förlängt av andra skäl. Efter gymnasiet ska det gå att få sex månader till för att söka jobb och eventuellt stanna permanent på grund av arbete.

Läs mer om lagändringen: "Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå"

Detaljerad beskrivning av vad ändringarna innebär på FARR:s hemsida: Uppehållstillstånd för gymnasister - Hur funkar det?

Inlägg med bakgrund till lagändringen av Sanna Vestin: Varför omfattar lagen så få ungdomar?

 

Väntade lagändringar 1 juli 2017

Polisen ska kunna återlämna verkställighetsärenden till Migrationsverket

När Migrationsverket har lämnat över ett ärende om verkställighet till Polisen, så har polisen hittills inte kunnat återlämna ärendet till Migrationsverket även om personen är beredd att samarbeta och återvända frivilligt. Men nu ska det bli möjligt.

Polisen får rätt att omhänderta och att föra personer till ambassad

Polisen får rätt att omhänderta personer för verkställighet av utvisningsbeslut (detta har redan tillämpats men har inte funnits i lagen). Polisen får rätt att ta till tvång för att få fram resehandlingar.

Läs mer om lagförslagen från regeringen: "Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs"

 

Överföring enligt Dublinförordningen kan skjutas upp

Om du överklagar ett beslut om att överföras till ett annat EU-land enligt Dublinförordningen och begär att verkställigheten ska stoppas, får överföringen inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition.

Läs mer om lagförslaget från regeringen: "Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen"

 

Väntade lagändringar 1 augusti 2017

Boende och bistånd kan dras in även efter beslut om överföring enligt Dublinförordningen

Ett beslut om överföring enligt Dublinförordingen ska anses som ett beslut om avvisning eller utvisning vid tillämpning av LMA-lagen.

Tidigare asylsökande som är folkbokförda ska behålla sociala förmåner medan de ansöker om förlängning

Lagändringarna har tillkommit främst för att asylsökande som blivit folkbokförda efter att ha fått tidsbegränsade uppehållstillstånd ska få behålla socialförsäkringar, barnbidrag etc medan de ansöker om förlängning av uppehållstillstånden. De ska inte behöva bli asylsökande med LMA-bidrag igen. Ändringarna berör även vissa andra som befinner sig i motsvarande situation, till exempel med arbetstillstånd.

Läs mer om lagförslagen från regeringen: "Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd"

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5