rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltFARR till ministern: Ställ inte ungdomarna på gatan!

FARR till ministern: Ställ inte ungdomarna på gatan!

DSCN1233Personerna på bilden har ingen anknytning till texten. Sanna Vestin, 2005

Situationen har blivit ohållbar för ungdomar som får rätt att vänta i Sverige på beslut enligt gymnasielagen men inte beviljas något som helst ekonomiskt stöd och för dem som inte släpps in i skolan under väntetiden. FARR:s ordförande Emma Persson har den 1 augusti skrivit till migrationsministern Heléne Fritzon om detta och krävt ett snabbt agerande. Emma Persson har även skrivit till Migrationsverket och begärt att samtliga ungdomar som ansöker enligt gymnasielagen ska få ett beslut i fråga om inhibition och ett begripligt besked om vad detta innebär för deras rätt till bistånd.

Tillämpningen av den så kallade gymnasielagen är fortfarande mycket oklar. Efter att ett par domstolar nekat fatta beslut enligt lagen har nu även ett par domstolar gått emot detta och givit uppehållstillstånd utan att underkänna lagen. Till slut har domstolen i Göteborg begärt ett förhandsavgörande av EU-domstolen, något som i värsta fall kan innebära att de sökande kommer att få vänta på besked i mer än ett år.

 

Läs brevet till ministern    Läs brevet till Migrationsverket

 

Ur FARR:s brev till Heléne Fritzon:

"De ungdomar som har påtalat verkställighetshinder mot sitt utvisningsbeslut på grund av nya omständigheter som kan utgöra hinder, kan även samtidigt ansöka om uppehållstillstånd enligt "gymnasielagen". Men även om de skulle omfattas beviljas de inte inhibition - eftersom deras utvisningsbeslut ändå inte kan verkställas förrän de fått svar på frågan om verkställighetshinder. Genom utformningen av LMA-lagen medför detta att de inte får rätt till något som helst ekonomiskt bistånd under denna tid. SKL tolkar lagen som att denna grupp inte ens har rätt till "vård som inte kan anstå".
(...)

Den andra gruppen som hamnar i kläm är de ungdomar som enligt begränsningslagen § 16 f skulle ha rätt att få uppehållstillstånd på grund av sin avsikt att gå i gymnasiet men som inte hunnit börja gymnasiet eller att börja ett nationellt program innan de fyllde 18. (Gruppen är onödigt stor genom att många skolor felaktigt definierar varje år på introduktionsprogram som ett nytt program.) Om lagen fungerat som avsett skulle de ha kunnat börja skolan igen inom kort då de fått uppehållstillstånd, om de hinner börja senast vårterminen det år de fyller 20. När nu proceduren kommer att dra ut på tiden så riskerar de att falla ur systemet då de blir ytterligare ett år äldre.
(...)

Vissa ungdomar tillhör båda dessa grupper, dvs de riskerar att stå på gatan utan rätt att gå i skolan, utan rätt till bistånd eller boende, samtidigt som deras utvisningar inte får verkställas. Det är absolut nödvändigt att ni tar detta på allvar och inte låter den situationen uppstå."

 

Ur FARR:s brev till Migrationsverket:

"De ungdomar som inte är inskrivna som asylsökande måste ha beslut om inhibition att visa upp för att få stöd från kommunen. Att inte skicka ut beslut kommer att leda till osäkerhet och ökad arbetsbörda för alla inblandade, inklusive Migrationsverket som ändå förr eller senare kommer att behöva meddela beslutet. Det är särskilt viktigt att detta sker nu då det är oklart hur lagen kommer att tillämpas och många ungdomar kan tolka ett uteblivet svar som att det inte blev något av deras ansökan.
Även med ett beslut om inhibition behöver ungdomarna få veta vilket bistånd de eventuellt har rätt till, gärna skrivet på ett begripligt språk. Ungdomarna läser inte Migrationsverkets rättsliga kommentarer."

 

Avslagsbeslutet från domstolen i Malmö: lagen är för dåligt beredd

Målet rör en ung kurd från Kirkuk i Irak, där hans familj angripits av vad han uppfattade som IS-anhängare. Han har dock inte kunnat bevisa vilka angriparna var eller att han riskerar förföljelse i framtiden. De handlingar han lämnat in anses inte bevisa hans identitet. Migrationsverket bedömde att han ändå bör få uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Men domstolen anser inte att den lagen bör tillämpas. Domstolen resonerar om den allmänt dåliga beredningen under tidspress som gjort lagstiftningen allt mer komplicerad och lagt till en helt ny grund för uppehållstillstånd. Det avgörande problemet är dock att regeringen först efter remissbehandlingen valde att ta bort kravet på sannolik identitet, trots att flera remissinstanser ifrågasatt redan detta sänkta beviskrav jämfört med det normala, styrkt identitet. Domstolen anser att regeringen frångått grundlagens krav på hur ett ärende ska beredas och att lagen på denna punkt därmed kommit att strida mot EU-rätten. Därför tillämpar domstolen inte den bestämmelsen i lagen. Eftersom mannen inte har styrkt identitet avslås ansökan. Domstolen sammanträdde i stor nämnd, med två rådmän och tre nämndemän. (UM 14195-17)

 

Avslagsbeslutet från domstolen i Stockholm: Lagen går emot EU-rätten

Målet i Stockholm gäller en ung hazar från Ghazni i Afghanistan. Trots den väpnade konflikten på hemorten har han inte kunnat bevisa att han löper en personlig risk. En markkonflikt, faderns försvinnande och risken för rekrytering anses inte tillräckligt. Mannen har lämnat in en tazkira men den kan enligt domstolen inte styrka hans identitet. Han omfattas dock av gymnasielagen enligt Migrationsverket. Lagen kräver inte att identiteten styrkts eller ens gjorts sannolik. Migrationsdomstolen i Stockholm, som även den sammanträtt i stor nämnd med två rådmän och fyra nämndemän, anser att kravet på styrkt identitet i Schengenregelverket och EU:s gränskodex går före skrivningen i svensk lag. Dessutom kan enligt domstolen Sverige inte kontrollera personen i SIS-registret om inte idntiteten är klarlagd. Visserligen gör Sverige redan undantag från kravet på styrkt identitet för skyddsbehövande och vissa andra men de undantagen grundar sig på att EU-reglerna i krockar med internationella konventioner. (UM 187-18)

Båda dessa domar har överklagats till Migrationsöverdomstolen. Denna har gett prövningstillstånd och meddelat att målen kommer att handläggas med förtur.

 

Bifallsbeslutet från domstolen i Malmö: Lagen kan tillämpas

Även detta mål rörde en ung man från Ghazni. Han far ska ha mördats och hans bror kidnappats. Pojken lämnade landet då han fann att även han var eftersökt. Han har dock inte kunnat bevisa att han är personligen hotad. Mannen har inte kunnat bevisa sin identitet och har lämnat olika uppgifter om sin ålder. Både Migrationsverket och domstolen anser ändå att han omfattas av begränsningslagens paragraf 16f, "gymnasielagen". Eftersom andra domstolar har ifrågasatt lagen argumenterar domstolen i den frågan. Domaren och en av nämndemännen anser att lagen är tillräckligt beredd, genom remissomgång, behandling i flera utskott, två uttalanden av lagrådet mm. Även om kvaliteten kan diskuteras så har ordningen inte åsidosatts i något väsentligt avseende. Beträffande EU-rätten påpekar domstolen att EU:s gränskodex, som stockholmsdomen hänvisat till, inte innehåller något om beviskrav för identiteten vid beviljande av uppehållstillstånd. Det finns inget som hindrar att Sverige tillämpar ett annat krav än styrkt identitet om detta är lagstadgat, vilket det är i begränsningslagen. Det finns alltså inget hinder att tillämpa lagen. Två nämndemän var skiljaktiga. (UM 643-18)

Domstolen i Luleå har tagit ett bifallsbeslut utan att argumentera kring lagens tillämplighet. (UM 4201-17)

 

Domstolen i Göteborg: EU-domstolen behöver ta ställning.

Migrationsdomstolen i Göteborg skrev i ett pressmeddelande den 31 juli: "Bestämmelsen kan komma att tillämpas vid uppehållstillståndsprövningen i en mycket stor mängd öppna mål i migrationsdomstolarna. Med hänsyn till det oklara rättsläget har Migrationsdomstolen i Göteborg därför beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen rörande frågan om det sänkta beviskravet är förenligt med EU-rätten."

Domstolen hade när detta skrivs inte beslutat om vilka exakta frågeställningar EU-domstolen ska ombes svara på. Det EU-domstolen gör är inte att behandla det enskilda fallet utan att avgöra om den svenska lagregeln är i enlighet med de EU-direktiv som finns. Om det finns något direktiv som bör tillämpas så är alla instanser i Sverige skyldiga att följa den tolkning som EU-domstolen gör. En fråga till EU-domstolen brukar ta ca ett år att besvara, men om förtur beviljas kan det gå betydligt snabbare.
Vi vet inte ännu om Migrationsöverdomstolen kommer att invänta svaret från EU-domstolen. En möjlighet är att Migrationsöverdomstolen behandlar frågan om lagens beredning, som inte direkt berör EU-rätten.

 

Faktaartiklar om gymnasielagen och länkar om tillämpningen av LMA-lagen:

FARR: Hur funkar den nya gymnasielagen (inklusive faktablad)

FARR: Vanliga frågor om den nya gymnasielagen

FARR: Important message: اطلاعيه مهماطلاعيه مهم

Migrationsverket: Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut enligt den nya gymnasielagen

(Migrationsverket: Kommentar angående hur den nya gymnasielagen ska tillämpas)

Migrationsverket: Ställningstagande om vilka som har rätt till ekonomiskt stöd

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Promemoria om ekonomiskt stöd och rätt till vård mm

 

 

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5