JO kritiserar Migrationsverket

Åldersbedömningar måste ske på ett rättsäkert sätt, den som fått uppehållstillstånd måste också få resa in i Sverige och ett utvisningsbeslut får inte verkställas till något annat land än vad som framgår av beslutet. Detta framgår av tre nya JO-beslut.

Den 12 december fattade Justitieombudsmannen tre beslut där Migrationsverket eller polisen kritiseras i utlänningsärenden. Ett gällde en åldersbedömning som Migrationsverket gjorde utan tillräckligt underlag. När flickan kom in med bevis för sin ålder så accepterade Migrationsverket det, men inte förrän efter mer än ett år. JO påpekar att Migrationsverket normalt inte ska ändra en ålder förrän i samband med beslut.

Samma dag klandrade JO Migrationsverket för att personer som fått uppehållstillstånd som anhöriga ändå inte beviljats främlingspass. Därmed kunde de inte resa in. Det beslutet skickas också till regeringen, eftersom JO anser att dålig reglering bidragit till felet.

I ett tredje ärende som behandlades samma dag riktas kritiken främst mot polisen. Polisen hade försökt verkställa en hel familj till ett land som bara en familjemedlem var utvisad till, trots att de övriga inte accepterade att följa med dit.

Fler aktuella praxisfall från Migrationsöverdomstolen och Europadomstolen finns i Veckans Asylnytt!

Åldersbedömningar måste ske på ett rättsäkert sätt, den som fått uppehållstillstånd måste också få resa in i Sverige och ett utvisningsbeslut får inte verkställas till något annat land än vad som framgår av beslutet. Detta framgår av tre nya JO-beslut.

 (referat Sanna Vestin, Asylnytt)

JO kritiserar Migrationsverket för åldersbestämning utan underlag

Beslut från Justitieombudsmannen: En flicka som sökte asyl uppgav att hon var nyss fyllda 15. Vid det inledande samtalet bedömde handläggaren, efter samråd med beslutsfattare, att flickan var äldre. Hennes födelsedatum ändrades med tre år och flickan informerades om att bedömning kunde ändras om hon kom in med handlingar. Två månader senare lämnade hon in födelsebevis. En person ringde också till Migrationsverket och berättade om reaktioner som tydde på att flickan inte var vuxen. Sexton månader efter asylansökan ändrades åldern tillbaka. Ett par dagar senare fick flickan uppehållstillstånd. Överförmyndaren JO-anmälde saken, eftersom flickan förhindrats att få en god man. JO klandrar nu Migrationsverket för att ha ändrat åldern utan tillräckligt underlag. JO påpekar också att om en ålder ändras ska det normalt ske först i samband med att beslut fattas i ärendet, vilket också framgår av ett rättsligt ställningstagande från Migrationsverket.

JO:s beslut i sin helhet

JO klandrar att personer som fått uppehållstillstånd nekades främlingspass för inresa

Beslut från Justitieombudsmannen: En somalisk kvinna med fyra barn ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett barn/syskon som fått skydd i Sverige. Migrationsverket avslog på grund av att de inte kunde styrka sina identiteter - något som är omöjligt för somalier. Migrationsdomstolen bedömde att identiteterna var sannolika och gav uppehållstillstånd på grund av rätten till familjeåterförening. Men frågan om främlingspass kan inte överklagas och domstolen får inte utfärda pass. Familjen ansökte åter om pass hos Migrationsverket men fick avslag på samma grund som tidigare, och kunde därför inte resa in. I sitt svar medger Migrationsverket att pass borde ha utfärdats men att verket följt Migrationsöverdomstolens dåvarande praxis. JO konstaterar att den gällande regleringen för främlingspass bidragit till felet och beslutet skickas därför till regeringen för kännedom.

JO:s beslut i sin helhet

JO ingrep mot utvisning som planerades till "fel" land

Beslut från Justitieombudsmannen, JO: En familj skulle utvisas till Ryssland. Mannen/fadern är afghansk medborgare och kunde enligt beslutet utvisas antingen till Ryssland eller Afghanistan. Han ansåg själv att han kunde resa till Afghanistan, men inte till Ryssland. Gränspolisen inriktade arbetet på att verkställa hela familjen till Afghanistan. Fadern och de två myndiga barnen togs i förvar. Förvarsbeslutet för barnen upphävdes och domstolen påpekade att verkställighet endast fick ske till Ryssland, men polisen fattade ändå nytt beslut om uppsikt med motivering att personen vägrade resa till Afghanistan. Bidragande var att Migrationsverket uttryckt det som att familjemedlemmarna haft beslut som kunnat verkställas gentemot båda länderna. Fadern har nu sänts till Afghanistan. För övriga familjemedlemmar pågår ärendet fortfarande. När JO tog kontakt med polis vidhöll en inspektör att verkställigheten skulle kunna ske till Afghanistan. Senare tillstod polisen att det var ett misstag. Enligt jO är kritiken mot polisen av allvarligt slag.

JO:s beslut i sin helhet

Fler aktuella praxisfall från Migrationsöverdomstolen och Europadomstolen finns i Veckans Asylnytt!