rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltEnsamkommande barn och Dublin

Ensamkommande barn och Dublin

Ensamkommande barn skall enligt en dom i EU-domstolen normalt få sin asylansökan prövad i det land de befinner sig. Nu har Migrationsverket meddelat att de som redan fått avslag men hållit sig undan inte kommer att överföras utan vidare om de ger sig till känna.

Uppdatering 11 juli - justering av tidigare information och kommentar
Uppdatering 3 september - korrigering av länk
EU-domen gäller alltså "retroaktivt". Sverige kommer att ta över ansvaret även om det finns ett beslut om överföring. Men det finns undantag precis som i nya ärenden: Den som redan fått beslut i det andra EU-landet eller bedömts som vuxen där kan överföras, likaså den som hunnit fylla 18.

Migrationsverkets verksamhetschef, Jan-Olov Wallin, gav den 2 juli ut en ny instruktion för hur asylsökningar från ensamkommande barn ska behandlas.

Den nya instruktionen innebär i korthet:

 • I nya ärenden där en annan stat kan vara ansvarig enligt Dublinförordningens kriterier, ska en förfrågan skickas dit, tillsammans med fråga om barnets status och registrerade ålder i den staten.
 • Om barnet har fått avslag i den andra staten ska Dublinöverföring ske (det vill säga att barnet skickas tillbaka till den andra staten). 
 • Om barnet har fått uppehållstillstånd i den andra staten ska överföring också ske.
 • Om barnet har ett uppehållstillstånd som gått ut men som kommer att förlängas automatiskt så ska överföring ske.
 • Om barnet har ett uppehållstillstånd som gått ut men som inte förlängs automatiskt, så ska Sverige pröva asylärendet.
 • Om barnet inte har fått beslut eller om ansökan inte sakprövats i den andra staten så ska Sverige pröva asylärendet.
 • Om ett barn visar sig vara registrerad som vuxen i den andra EU-staten, så ska det andra landets åldersbedömning godtas om den uppfyller de krav som Socialstyrelsen i Sverige föreskriver. Därmed kan personen överföras enligt kriterierna för vuxna.
 • Om det andra landets åldersbedöming inte uppfyller Socialstyrelsens krav och barnet inte kan göra sin ålder sannolik ska barnet erbjudas en medicinsk åldersbedömning i Sverige. (sic -som om verkets åldersbedömningar uppfyllde Socialstyrelsens riktlinjer! /redaktörens kommentar.)
 • Om det andra landet inte accepterar en överföring (och detta kvarstår även efter eventuell omprövning) ska Sverige pröva asylärendet.

Särskilt om barn som redan har fått beslut om överföring enligt Dublin

 • Om ett barn enligt EU-domens tolkning borde fått asylsansökan prövad i Sverige, men redan har fått beslut om överföring så ska överföringsbeslutet upphävas och asylärendet prövas i Sverige.
 • Om ett barn har ett beslut om överföring men det är oklart om barnet fått beslut i asylärendet i det andra landet, ska Migrationsverket ställa in överföringen medan frågan utreds. Visar det sig att barnet inte fått beslut i asylärendet ska överföringsbeslutet upphävas och ärendet prövas i Sverige.
 • Om ett barn som redan har fått beslut om överföring hunnit fylla 18 skall överföringen verkställas.

Läs hela instruktionen här

Tidigare information.

EU-domstolen slog den 6 juni fast att barnets bästa ska vara avgörande för hur Dublinförordningen ska tolkas för ensamkommande barn, och att detta normalt innebär att barnets asylärende ska prövas i det land där barnet befinner sig. Enligt domen ska barnet alltså inte överföras till ett annat EU-land även om en asylansökan påbörjats där. Av domen framgick att det land där barnet befinner sig inte behöver genomföra en ny asylprövning om barnet hunnit få ett negativt beslut i det andra EU-landet. Migrationsverket gick redan efter några dagar ut med ett ställningstagande där det framgick att Migrationsverket tolkar detta så att ett ensamkommande barn som fått negativt beslut i ett annat EU-land fortfarande ska överföras enligt Dublinförordningen. Dessutom ska detta enligt Migrationsverket också gälla om barnet fått positivt beslut i det andra EU-landet. Det betyder att alla ensamkommande barn som fått beslut i asylsärendet i ett EU-land fortfarande kan få överföras enligt Dublin, oavsett hur barnet behandlats i det andra landet. Eftersom Migrationsverkets tolkning på de här punkterna inte är självklar utifrån EU-domen, kan det fortfarande bli tvister mellan länderna beträffande om ensamkommande barn ska överföras eller inte.

FARR:s ståndpunkt är att eftersom EU-domstolens beslut bygger på att barnets bästa ska råda, så borde barnets bästa vara avgörande även för barn som fått beslut i en annan EU-stat, barn som utsatts för osäkra åldersbedömningar och för den delen även för barn i familj. FARR kommer att undersöka hur andra länder tolkar domen. FARR ser också fram emot att beslut som strider mot barnets bästa kommer att överklagas och prövas i högre instans.

Läs Migrationsverkets kommentar och hämta det rättsliga ställningstagandet.

orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5