Alternativt skyddsbehövande i Italien får inte utvisas dit

Migrationsöverdomstolen har slagit fast att det inte går att utvisa en person till ett annat EU-land som beviljat uppehållstillstånd, om inte personen fått flyktingstatus. Saken gällde en man från Somalia som sökt asyl i Sverige men överförts till Italien där han tidigare registrerats som asylsökande. Några månader senare ansökte han om asyl i Sverige igen. Han hade då fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande i Italien.

Den här gången prövades asylansökan, på grund av att Dublinförordningens tidsgräns överskreds. Mannen ansågs som alternativt skyddsbehövande gentemot Somalia, men fick ändå avslag eftersom han hade skydd i Italien. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som konstaterar att den paragraf Migrationsverket använt sig av bara gäller personer med flyktingstatus i det andra EU-landet. Mannen kan inte utvisas till Italien. Samtidigt påpekar Migrationsöverdomstolen att situationen ändrat sig i Somalia och mannen kanske inte är skyddsbehövande längre. Ärendet återförvisas till Migrationsverket för ny prövning. (Källor InfoTorg Juridik och Kammarrätten i Stockholm)

Läs fler praxisbeslut i Asylnytt