rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMOM FARR

Information om FARR

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, är en paraplyorganisation för enskilda och grupper som arbetar för att stärka asylrätten.


FARR bildades i juni 1988 av enskilda personer och grupper som var och en på sitt håll upplevde att människor på flykt undan förföljelse inte bemötts på ett humant och rättssäkert vis. En riksorganisation behövdes för samråd och erfarenhetsutbyte till stöd för asylsökande.

I dag behövs FARR mer än någonsin. I Europa finns starka krafter som vill åsidosätta rätten till skydd, andra vill villkora den. EU har fått en gemensam flyktingpolitik som det är vårt ansvar att uppmärksamma och försöka påverka. I Sverige kan vi glädjas åt ett stort flyktingpolitiskt engagemang och en positiv attityd gentemot asylsökande, men många människor råkar illa ut och rasism finns även här.

FARR är idag ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk som består av, hjälper och samordnar grupper och enskilda som arbetar för att stärka asylrätten. Ca 50 medlemsföreningar är anslutna till FARR - allt från asylkommittéer som arbetar med enskilda flyktingärenden till aktivistgrupper som protesterar mot deportationer och lokala nätverk eller församlingar som stöttar papperslösa. Många sysslar med alla delarna.

FARR är en gräsrotsorganisation där allt arbete sker helt ideellt. Utgifter betalas av medlemsavgifter och gåvor. I lokalgrupperna finns kunskap om asylrätt, juridik och medicin. Där finns också socialt stöd och nätverk för unga och vuxna, asylsökande och papperslösa. I lokalgrupperna samlas erfarenheter om hur lagen tolkas, vilka som skyddas eller nekas skydd och vilka konsekvenserna blir för de som berörs. Bland medlemmarna finns också ett antal advokatbyråer och flera hundra enskilda medlemmar, varav en del själva är papperslösa eller har erfarenhet av att vara asylsökande.

FARR som riksorganisation vill med rådgivning, utbildning och representation stötta dem som dagligen arbetar för asylsökande och papperslösa runt om i Sverige.

FARR ger ut tidningen Artikel 14 och försöker genom den och i andra media föra fram erfarenheterna från asylsökande och papperslösa i den offentliga debatten.

FARR sammanfattar kunskaper och erfarenheter från flyktingar, aktivister och lokalgrupper för att kunna påverka myndigheter och politiker och granska förslag som rör flyktingpolitiken.

FARR framställer faktamaterial och arrangerar kurser, kampanjer och andra projekt till nytta för alla som är engagerade i flyktingfrågor, och ger spridning åt lokala arrangemang och samarbeten.

FARR samverkar med andra organisationer i Sverige och internationellt för att påverka flyktingpolitiken.

FARR verkar för att Sverige ska följa de internationella konventioner som landet undertecknat till skydd för mänskliga rättigheter och för att den svenska asyl- och flyktingpolitiken i sin praktiska tillämpning ska präglas av humanitet, solidaritet och rättssäkerhet.

FARR:s arbete grundar sig på en övertygelse om alla människors lika rättigheter och värde oavsett kön, etnicitet, sexualitet, ålder, religion och politiska åsikter. Vi ser oss som en del av den antirasistiska rörelsen och tar avstånd från alla former av diskriminering, förtryck och våld riktat mot människor på grund av deras ursprung, status eller andra grupptillhörigheter.

FARR:s årsmöte, som är öppet för alla medlemmar, väljer styrelse, beslutar om organisationens gemensamma aktioner och ekonomi och vad som ska uttalas i FARR:s namn. Däremot bestämmer riksorganisationen inte över medlemsgruppernas eller medlemmarnas lokala verksamhet i övrigt.

Kontakt: telefon +46(0)8710 02 45, info(a)farr.se, Box 391, 101 27  STOCKHOLM, Postgiro 520890-5.
Kontaktkupong finns här.Se även FARR:s stadgar
!   Stadgarna kan även laddas ner för utskrift i vikt format.

Läs styrelsens verksamhetsberättelse för 2019-2020.

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5