Remissvar avseende Vår anhöriginvandring (SOU 2002:13)

Sammanfattning:

FARR tillstyrker till stora delar de förslag som Anhörigkommittén lägger fram. FARR har dock vissa frågetecken och förslag.

5.4.1. Prövningen av oetablerade förhållanden i allmänhet

FARR tillstyrker förslaget. FARR oroas dock av att det kan förekomma att vissa män gång på gång tar hit "importkvinnor". Detta skulle kunna förhindras genom att i seriositetsprövningen också ingår kontroll av om anknytningspersonen tidigare haft förhåll=nden, ej enbart i form av giftermål, med utländska kvinnor.

FARR vill i detta sammanhang ta fram ÅTER-föreningens problem: Uppehållstillstånd förvägras den som söker anknytning som make/maka/sambo till svensk medborgare eller till person med permanent uppehållstillstånd om sökande, som inte är EU-medborgare, tidigare fått avslag på asylansökan. Det krävs då att den sökande lämnar Sverige för att göra en ny anknytningsansökan utifrån.

FARR anser att lagen här måste mjukas upp. Det är inkonsekvent att uppehållstillstånd kan beviljas för make/maka som anknytningspersonen tidigare haft föga eller ingen kontakt med men inte för make/maka/sambo som man lärt känna i Sverige, som finns här och där det bevisligen är fråga om ett seriöst förhållande. FARR vill också peka på skillnaden i detta avseende mellan svensk medborgares och EU-medborgares rättigheter vid giftermål och/eller sammanboende med tredjelandsmedborgare. FARR anser att även }redjelandsmedborgare, gifta eller sammanboende med svensk medborgare/EU-medborgare, ska slippa ansöka om tillstånd utifrån.

FARR framhåller att det kan vara förenat med stora svårigheter och höga kostnader att i/från hemlandet alls ta sig till en svensk ambassad. Det finns också risk för att den sökande inte tillåts eller kan lämna hemlandet.
 
5.4.2. Arrangerade äktenskap

FARR tillstyrker kommitténs förslag. FARR vill liksom kommittén särskilt poängtera hur viktigt det är att noggrant utreda att äktenskapet inte ingås med tvång. Denna utredning måste få ta all den tid som behövs. FARR anser principiellt att traditionen med arrangerade äktenskap som ingås mot någon parts uttryckliga önskan inte är något som Sverige ska stödja.

5.6 Nära anhöriga utanför kärnfamiljen

FARR tillstyrker i stora delar kommitténs förslag.

Det ska vara en generös bedömning av beroendeförhållandet.

Om det gäller minderårigt barn som förlorat sin vårdnadshavare i hemlandet ska ansökan om 'terförening behandlas med förtur.

Beträffande barn över 18 år utgår FARR från att återförening ska beviljas inte bara till ett utan till flera ogifta barn över 18 år som inte kunnat flytta samtidigt med föräldrar och ev. syskon till Sverige.

FARR välkomnar särskilt att "sista länk" återinförs som anknytningsskäl.
 
5.10 DNA-analys

FARR tillstyrker förslaget. FARR vill dock betona att det är etablerade beroendeförhållanden mellan den/de sökande och anknytningspersonen som ska vara avgörande. Ett negativt resultat av en DNA-analys får exempelvis inte hindra ett barn att återförenas 8ed den som barnet betraktar som sin faktiska förälder.

Viktigt är att det inte blir för snäv tolkning av när "det är uppenbart att det påstådda förhållandet inte existerar". Det kan vara svårt för anknytningspersonen att få fram medel till att själv bekosta en DNA-analys, även om kostnaden vid ett positivt svar återbetalas.

5.11 Försörjningskrav

FARR tillstyrker i stort sett förslaget men med följande påpekanden:

Bedömningen av "ofrivillig arbetslöshet" kan man lätt hamna i en gråzon. Var går gränsen mellan "frivillig" och "ofrivillig" arbetslöshet? FARR delar de farhågor som ledamoten Ulla Hoffman framför i sin reservation

FARR delar också de farhågor som Ulla Hoffman framför i sin reservation under rubriken "Jämställdheten mellan kvinnor och män".

FARR instämmer i experten Eva Ulfvebrands påpekande att kommittén inte ger någon som helst möjlighet till återförening för anknytningspersoner som med nöd och näppe klarar sin och sin familjs försörjning men där inkomsten inte räcker till att försörja ytterligare en eller flera personer. FARR föreslår att anknytningspersonen i sådana fall åläggs ett lägre försörjningskrav än vad som annars krävs.

Beträffande följderna om en anknytningsperson med avsikt frånträder sitt försörjningskrav instämmer FARR i det förslag som ledamoten Johan Pehrson framför i sitt särskilda yttrande.

 
5.13 Visering

FARR instämmer helt och hållet i att Sverige bör driva en linje med viseringsfrihet för så många länder som möjligt. Likaså instämmer FARR i att tidigare ansökan om permanent uppehållstillstånd inte nödvändigtvis ska påverka bedömningen vad gäller att bevilja visering.

FARR vill särskilt trycka på att risken för ett eventuellt avhopp inte får väga tyngre än vikten att bevilja visum när det gäller angelägna familjeangelägenheter och möjlighet att upprätthålla kontakten med nära släktingar i Sverige.

Det ska vara en mycket generös bedömning av viseringsansökningarna.

 
6.1 och 6.2 Konsekvenser

Anhörigkommitténs förslag kommer troligen att till en början medföra ökade kostnader. Dessa måste vägas mot de ökade möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. En person som ständigt oroar sig för sina nära anhöriga i hemlandet kan inte leva eller arbeta tryggt i Sverige.


6.4 Övergångsbestämmelser

FARR vill ta fram ännu ett område där övergångsbestämmelser behövs, nämligen utlänningar som befinner sig hos anknytningspersonen när författningsändringarna träder i kraft. FARR föreslår att de ska kunna söka uppehållstillstånd från Sverige. Ett exempel: En åldrig och sjuk förälder ska inte behöva resa tillbaka till hemlandet för att söka tillstånd därifrån.

Hedemora 2002-07-28

För Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, FARR


Michael Williams, ordförande

Britta Flodin, vice sekreterare

Joachim Lentz, styrelseledamot