rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMOM FARRRemissvarYttrande om kravet på anställning efter gymnasiet

Yttrande om kravet på anställning efter gymnasiet

Hämta förslaget från regeringens hemsida

Hämta FARR:s yttrande i pdf-format

Yttrande över tidsbegränsade anställningars varaktighet mm

Sänt till justitiedepartementet 20-11-27

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, har beretts tillfälle att lämna synpunkter och kommentarer över promemorian "Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen".

 

Allmänna synpunkter

FARR välkomnar förslagen i promemorian med tillägg att de även bör tillämpas för personer som får beslut enligt Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.

 

Ny bestämmelse i den tillfälliga förordningen

FARR tillstyrker förslaget

FARR välkomnar att regeringen uppmärksammat de svårigheter som finns även för en ambitiös nybliven student eller yrkesutbildad ungdom att inom kort tid få en fast anställning. Det är inte normalt på svensk arbetsmarknad att en första anställning är fast. Under pandemin har självfallet dessa svårigheter förstärkts. Regeln om två år kvar av anställningstiden räknat från beslutsdatum innebär i praktiken fast anställning, då anställningar längre än två år knappast förekommer på grund av LAS-reglerna.

Övriga ändringar

FARR yrkar att förordningen ska utökas till att gälla försörjningskravet i Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

FARR välkomnar de aviserade förändringarna av vilka anställningar som omfattas och uppmanar regeringen att utforma kommande förslag så att ungdomar examinerade från särskoleformer omfattas

Vi noterar att förslaget om anställningstidens längd som det är utformat träffar endast de ungdomar som får beslut under tiden den tillfälliga lagen gäller. Få av dem som berörs kommer dock att få beslut förrän efter att den tillfälliga lagen upphävts. Det skulle vara olyckligt om kraven på anställningen då skulle ha återgått till en högre nivå än de har förespeglats. Därför föreslår vi att förordningsändringen utökas till att omfatta motsvarande paragraf i Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. Detta är lämpligt även med tanke på att pandemins effekter torde kvarstå då de ungdomar i målgruppen som ännu går i gymnasiet ska ut på arbetsmarknaden.

Vi välkomnar regeringens föresats att förlänga tiden för att börja en anställning från sex månader till tolv. Detta skulle underlätta under den pågående akuta fasen av pandemin, samtidigt som det skulle möjliggöra för fler att uppnå fast anställning efter en provanställning. Denna förändring skulle dock ytterligare förstärka behovet av att se till att förslaget om anställningstidens längd ska gälla efter att den tillfälliga lagen upphävts, då även de vars tillstånd annars skulle ha löpt ut i närtid vid en förlängning skulle få beslut först i sommar.

En grupp som riskerar att helt falla utanför även med de föreslagna förändringarna är ungdomar som har gått igenom särskolan inom gymnasiet eller särvux. Dessa omfattas av gymnasiereglerna, men få av dem har möjlighet att få en anställning som inte på något sätt är subventionerat.

Det kommande förslaget om att vissa yrkesintroduktionsanställningar ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd är bra. Men vi uppmanar regeringen att även föreslå ett generellt undantag för elever från särskoleformerna från regeln att arbetet inte får vara subventionerat

Även ungdomar som faller inom LSS som på grund av de extremt långdragna asylprocesserna inte kunnat ta del av särskola som undervisningsform, men är mottagare av LSS insatser bör prövas i särskild ordning om lättnader i subventionskravet anses rimligt.

 

Undertecknat

Michael Williams
Viceordförande

 

I detta ärende har FARR:s arbetsutskott beslutat. Föredragande har varit Elisabet Rundquist och Michael Williams.
I handläggningen har även styrelseledamoten Sanna Vestin deltagit.

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5