rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARRRemissvarYttrande avseende promemorian EU:s gränskodex (Ds 2011:28)

Yttrande avseende promemorian EU:s gränskodex (Ds 2011:28)

Inledning

Svensk reglering ska anpassas till gränskodexen. Lagstiftningen ska inte motsäga eller återupprepa det som står i gränskodexen. Det lagda förslaget klarar inte dessa krav, speciellt med tanke på att kodexen säger vilka villkor som ska gälla för att inresa för kortare besök för tredjelandsmedborgare. Det är viktigt att regelverk för ett område som tas fram för att vara gemensamma och uttömmande inte behandlas som en miniminivå i Sverige och enbart läggs till existerande regelverk.

Synpunkter från Flyktinggruppernas Riksråd (FARR)

Justering av hänvisning i 5 kap. 3 a § UtlL om uppehållstillstånd på grund av anknytning 5 kap 3 a§ UtlL

Den föreslagna ändringen är onödig eftersom paragrafen ger en möjlighet, inte en skyldighet, att ge uppehållstillstånd. Det finns då ingen anledning att i paragrafen införa ett uttalat förbud mot att ge uppehållstillstånd under väldigt vaga kriterier.

Reglerna i sig i 5 kap 17§ UtlL är inte under diskussion här, men FARR vill passa på att påpeka det orimliga i att risken för att en person kan fara illa om ett uppehållstillstånd ges vägs in, men att motsvarande risk om uppehållstillstånd inte ges inte vägs in.

Dessutom måste regeln om tillstånd från en andra vårdnadshavare formuleras så att den inte förhindrar familjeåterförening när det finns goda skäl att tro att det inte finns en andra vårdnadshavare och det inte finns förutsättningar att skaffa dokument som styrker detta.

Förtydligande av undantagen i 2 kap. 3 och 4 §§ UtlL från krav på visering och uppehållstillstånd 2 kap 3§ UtlL

Villkor för passage av yttre gräns för kortare besök av tredjelandsmedborgare utan uppehållstillstånd framgår av artikel 5.1, med de undantag som är angivna i artikel 5.4. Därför måste 2 kap. 3 § UtlL antingen uppfattas som en upprepning eller en inskränkning av gränskodexen, och bör i vilket fall tas bort eller helt omformuleras.

2 kap 4§ UtlL

Reglerna i gränskodexen rörande transit gäller inte enbart transit genom Sverige utan också transit till Sverige. I det även i det senare fallet följer konsekvenser för vilken svensk reglering som är möjlig.

Gränskodexen säger inget direkt om villkor för gränspassage för personer med uppehållstillstånd. Däremot lämnas inte utrymme när transit diskuteras i artikel 5.4 för möjligheten att det skulle finnas personer med uppehållstillstånd som inte får hjälp att ta sig över gränsen om det finns behov av sådan hjälp (givet att personen inte registrerats i SIS). Därmed står sveriges totala regelverk och praxis här i strid med gränskodexen och någon förändring krävs. FARR rekomenderar lösningen att en person med uppehåĺlstillstånd i Sverige som behöver hjälp med resehandlingar för att passera gränsen ska ha en absolut rätt till sådan hjälp alternativt registreras i SIS.

Hämta hela remissvaret här

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5