rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARRRemissvarYttrande om mottagandet av ensamkommande barn

Yttrande om mottagandet av ensamkommande barn

Yttrande avseende betänkande av utredningen om en översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (Sou 2011-64)

Sammanfattning

Flyktinggruppernas riksråd (FARR)
  • delar utredningens utgångspunkt i att barn far illa inom det nuvarande systemet i och med att de i vissa fall blir kvar i tillfälliga boenden länge på grund av brist på kommunplaceringar
  • har inga invändningar mot att lagtexten ändras på det sätt som beskrivs i förslaget
  • delar utredarnas slutsats att omkostnader för kommunerna behöver vidare klarläggas och att det statliga stödet eventuellt behöver höjas för att möta de behov som kommunerna får även vad gäller särskilt stöd i skolan och sociala insatser för barnen. Det gäller oavsett om föreslagen lagändring verkställs eller ej.

Övergripande kommentarer

Ensamkommande barn är en av de mest sårbara grupperna bland flyktingar, eftersom deras ålder och avsaknad av ställföreträdare sätter dem i ett beroendeförhållande till andra vuxna och samhället. Det är därför av särskild vikt att mottagandet av dessa barn är särskilt välorganiserat och möter de behov som barnen har.

Utredarna fick uppdraget att undersöka möjligheten till alternativa tolkningar av den aktuella lagstiftningen eftersom det nuvarande mottagandet av ensamkommande barn inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det största problemet har varit att barnen inte kommer ut i anvisningskommunerna tillräckligt skyndsamt, vilket grundar sig i att befintliga överenskommelser mellan kommuner och Migrationsverket inte motsvarar antalet barn i behov av kommunplacering. Följaktligen blir barnen kvar i transitboenden där det finns begränsade resurser för att tillgodose deras behov. Utredarna fick även i uppdrag att ge förslag på en ny lydelse i LMA, för att utvidga Migrationsverkets möjligheter att anvisa barn till kommuner där det inte finns en överenskommelse med verket.


I betänkandet står att långsiktigt arbete med barnens integration i samhället är till barnets bästa, och att en snabb anvisning till en kommun är ett led i detta. FARR instämmer i det antagandet. I 7.2 framställs kommunernas svar på utredarnas frågor. Där uttrycks bland annat att brist på bostäder, svårighet att hitta gode män, brist på kompetens inom socialtjänsten och bristande ekonomiska resurser utgör hinder till att ta emot ensamkommande barn. Utifrån principen om barnets bästa bedömer FARR att dessa uttryckta hinder bör beaktas och att staten bör överväga olika insatser för att underlätta och möjliggöra ett utökat mottagande i kommunerna. Det bör, som utredarna också skriver, undersökas huruvida den aktuella ersättningsnormen till kommunerna stämmer överens med de reella behoven.

Utredarnas slutsats är att det behövs fler platser för asylsökande ensamkommande barn i landets kommuner, vilket är en iakttagelse som stämmer överens med vad FARR:s lokalgrupper har sett.  Bedömningen som görs är att det inom ramen för befintlig lagtext går att göra en bredare tolkning av rekvisitet ”särskilda skäl” för att Migrationsverket ska kunna göra en placering i en kommun där det inte finns en överenskommelse. En bredare tolkning är diffust i sammanhanget och utredarna lämnar inte exempel på vad det skulle kunna handla om för skäl, då de i sin slutsats föreslår en omskrivning av lagtexten. Om lagtexten inte ändras, föreslår FARR att rekvisiten för ”särskilda skäl” förtydligas i vägledande dokument så att det finns tydliga riktlinjer för när Migrationsverket kan gå utanför huvudregeln om att överenskommelse måste finnas. Annars finns risk för att bedömningarna i varje enskilt fall blir komplicerade, tidskrävande eller försvårar samarbetet med kommuner och länsstyrelser såsom utredarna också beskriver.


Utredarna bedömer att den befintliga lagtexten, trots möjlighet till undantag från huvudregeln, inte räcker till för att möta de behov som finns i mottagandet av ensamkommande barn.
Eftersom antalet ensamkommande barn har ökat markant sedan lagändringen gjordes 2006, menar utredarna att det idag krävs att alla kommuner deltar i arbetet med mottagandet. Det föreslår en ny lydelse för 3§ andra stycket LMA, där det enbart står att Migrationsverket ska anvisa barnen till kommuner, utan vidare förklaringar kring huvudregeln om att det ska finnas en överenskommelse. FARR bedömer att det kommer att leda till en liten, eller ingen, förändring i praktiken. Dels har många fler kommuner en överenskommelse med Migrationsverket i dagsläget, så situationen har förändrats sedan uppdraget gavs till utredarna. Dels anges det i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande mfl, att Migrationsverket i första hand ska ha en överenskommelse med kommunerna där barn placeras. Det finns således inget egentligt behov av att det står även i LMA. Däremot signalerar en sådan lagändring om en förskjutning, där det tidigare fanns tydligare betoning på överenskommelsen och det i den eventuellt nya lagen skulle läggas fokus på Migrationsverkets ansvar att kommunplacera barnen. Det innebär att barnets behov blir en prioritet, och att relationen mellan stat och kommun inte ges samma vikt. FARR välkomnar lagändringen eftersom det för de asylsökande barnen skulle kunna innebära en snabbare överföring till en mottagande kommun.


Hämta hela remissvaret i pdf-format

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5