rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel

Inledning

  <innehåll                                Nästa>

Detta policydokument framställdes inför valrörelsen 2014. Beskrivningarna av asylpolitiken innefattar inte de lagändringar som skett sedan dess, till exempel inte den tillfälliga begränsningslagen. Men FARR:s egna krav på en human och solidarisk flyktingpolitik står fast.


Sveriges flyktingpolitik präglas av en motsägelse. Å ena sidan är Sverige bland de industriländer som ger uppehållstillstånd åt flest asylsökande, bland annat för att så många söker sig just hit. Här är mottagningen och bemötandet mänskligare än i många andra länder.

Å andra sidan är Sverige bland de ledande även i att genomföra utvisningar. Sverige är också det land som fällts flest gånger av FN:s kommitté mot tortyr efter anmälningar från enskilda. Inte mindre än 20 gånger har Sverige prickats av tortyrkommittén för att ha fattat utvisningsbeslut trots risk för tortyr.

Vi i FARR lever med den här motsägelsen. En del asylsökande kämpar för att få tas emot i Sverige istället för i ett annat EU-land. Många får också uppehållstillstånd här och för en del verkar det gå lätt. Samtidigt bemöts asylsökande med misstro istället för respekt och skyddsbehoven kan definieras bort. Livrädda människor fjättras i charterplan för att dumpas i landet de flytt från, medan andra blir papperslösa i Sverige hellre än att låta sig utvisas.

Motsägelsen är skenbar. Att många får stanna är en sanning med modifikation, eftersom de flesta asylsökande trots allt brukar få avslag. Dessutom har en stor del av uppehållstillstånden i Sverige beviljats efter olika slags gruppbedömningar. Genom åren har beslut om vistelsetid, kollektiva landbedömningar och olika slags utvisningsstopp gjort att stora grupper har fått stanna.

Det är i den individuella prövningen av hotet mot ens person och ens trovärdighet som beviskraven i Sverige är oöverkomligt höga. Den asylsökande måste inte bara bevisa vad som hänt och vem som gjorde det, utan också att det kommer att hända igen - och varför. Det innebär att just de personer som har individuella asylskäl, de som personligen förföljts, är de som har svårast att bli trodda i den procedur som ska vara till för att säkerställa en individuell bedömning.

FARR:s policydokument är en kritisk granskning av EU:s och Sveriges flyktingpolitik. Vi är djupt oroade över EU:s gränspolitik som tillåter att migranters mänskliga rättigheter kränks och att även Sveriges flyktingpolitik leder till allvarliga kränkningar. När vi i vårt policydokument djupstuderar asylbedömningar och procedurer, barns situation, tvångsåtgärder och rättigheter för asylsökande och papperslösa, så fokuserar vi på bristerna. Men det gör vi just för att kunna ställa krav och stärka den goda sidan av Sveriges flyktingpolitik.

Att många stora grupper har fått skydd just i Sverige har inte skett utan vidare. Det har funnits en folkopinion som reagerat mot uppseendeväckande utvisningar. Varje enskild manifestation, uppvaktning eller offentliga debatt har inte spelat en avgörande roll. Men tillsammans har de gett resultat. Om det inte vore för alla tillfällen då beslutsfattarna tvingats agera med en opinion i ryggen så skulle inte så många asylsökande ha fått stanna.

Arbetet för en öppen, generös och solidarisk flyktingpolitik är också en oundgänglig del i kampen mot rasism och främlingsfientlighet både i Sverige och andra länder, och för ett öppet, demokratiskt samhälle.

FARR driver opinion i flyktingfrågor men gör inga anspråk på att företräda hela det breda spektra av åsikter som finns om flyktingars situation och arbetet för flyktingars rättigheter, än mindre alla olika åsikter om varför människor drivs på flykt eller varför de bemöts fientligt. Vi har en öppen diskussion och även inom FARR finns frågor där vi har olika uppfattning. I det här dokumentet har vi samlat det som vi enas kring, för asylrätt och för en human flyktingpolitik.

Vi är långt från en värld där ingen drivs på flykt och ännu längre från att var och en själv får avgöra sitt behov. Därför kan det kännas fel att ens tala om en "human" flyktingpolitik. Men här står vi bland berättelserna om misstro, orimliga beviskrav, inhumana beslut och i värsta fall rena övergrepp. Vi iakttar vad som händer, applåderar det som är bra och identifierar brotten mot mänskliga rättigheter. Resultatet blir vår långa kravlista – och beslutsamhet att fortsätta arbeta för kraven här och nu.

Läs mer i kapitlen nedan:


EU:s flyktingpolitik
Asylrätten i Sverige
Ömmande omständigheter
Asylprocessen
Verkställighetshinder
Familjeåterförening
Barn i asylprocessen
Sociala rättigheter för personer som söker asyl och personer utan papper
Tvångsåtgärder och utlänningskontroll


Rättelse 140617: Formuleringen om antal fällningar i FN:s kommitté mot tortyr är justerad, här och på sid 4 i pdf-filen.

Ladda ner

FARR:s policydokument som pdf

 

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5